Szerződés érvénytelenségének megállapítása

Tárgyalás időpontja: 
2017. június 7., szerda 12.30
Ügy tárgya: 
Szerződés érvénytelenségének megállapítása
Tárgyalás helyszíne: 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.
Tárgyaló: 
földszint 9. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

Egy hódmezővásárhelyi székhelyű kegyeleti kft., mint felperes, egy szintén hódmezővásárhelyi székhelyű egyházközség, mint alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított eljárást.

A felperes, illetve jogelődje több évtizede végez hatósági engedély alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységet, amely kiterjedt két hódmezővásárhelyi temetőre is. Az alperes mindkét temetőre vonatkozóan szintén több évtizede rendelkezik Temetőszabályzattal, amelyet a felperes, illetve jogelődje rendelkezésére bocsátott, a felperes annak ismeretében és betartásával végezte tevékenységét a két érintett temetőben.

Az alperes 2015. május 5-én kelt levelében a felperest arról értesítette, hogy az alperes által üzemeltetett temetők tulajdonosai határoztak arról, hogy 2015. május 1. napjától a fent hivatkozott temetőkben végzett temetkezési szolgáltatást, illetőleg a temetőbe történő belépést díjkötelessé teszik a temetkezési vállalkozások számára. Döntöttek a tulajdonosok továbbá arról, hogy a temetőbe, temetkezési szolgáltatás nyújtása céljából történő belépésre csak azon temetkezési vállalkozások jogosultak, akik az üzemeltetővel ezen tárgykörben megállapodást kötöttek.

A levélhez két példányban mellékelték azt a megállapodást, amelyet a felperesnek 2015. május 15. napjáig kellett aláírva visszajuttatni, ellenkező esetben az alperes tájékoztatása szerint a felperesi vállalkozás a hivatkozott temetőkben 2015. május 18. napjától temetkezési tevékenységet nem végezhet. A felperes ügyvezetője a levélre válaszolva telefonon hívta fel az alperes képviselőjét és közölte vele azon álláspontját, hogy a megállapodás-tervezetben szereplő díjkövetelést jogtalannak tartja.

A felek közötti levelezések és szóbeli tárgyalásokat követően 2015. május 20-án a felperes és az alperes is aláírta azt a megállapodást, amely mindkét érintett temetőben végzendő temetkezési szolgáltatás nyújtásáról szól és amelyet a felperes, mint temetkezési vállalkozás az alperes pedig, mint a temetők üzemeltetője írt alá. A megállapodás szerint a felperes a megállapodás napjától jogosult a hivatkozott temetők területén temetkezési szolgáltatást nyújtani. A szerződés szerint a felperes kötelezte magát, hogy 2015. május 18. napjától temetésenként 20.000,- Ft belépési, temetőhasználati díjat fizet a temetők részére.

Ezt követően a felperes minden temetési szolgáltatás esetén befizette az alperesnek temetésenként a 20.000,- Ft díjat, amelyre a két temetőben összesen saját előadása szerint 69 eseteben került sor 2015. december 8. napjáig.

Az alperes 2015. november 17-én kelt levelében arról tájékoztatta a felperest, hogy a felperes által megindított perre tekintettel a megtámadott megállapodást és az abban foglaltakat a bírósági eljárás befejeződéséig 2015. december 1. napjától kezdődően felfüggeszti, amely felfüggesztés a díjfizetésen túl a vállalkozásnak az egyházi fenntartású temetőkben történő szolgáltatás nyújtására is kiterjed, szerződés hiányában. A levélben arról is tájékoztatta a felperest, hogy amennyiben a megállapodás részleges vagy teljes érvénytelensége megállapításra kerül, a Temetőszabályzatban megállapított temető igénybevételi díjra vonatkozó igényét az alperes továbbra is fenntartja, figyelemmel arra, hogy az a temetkezési törvény, valamint az egyházi vonatkozó jogszabályok alapján került megállapításra és kirovásra.

2015. június 8-án a felperes és egy a temetkezési szertartásokon résztvevő polgári búcsúztató bejelentést tettek a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalánál azzal, hogy az alperes üzemeltetésében lévő két érintett temető üzemeltetése több okból is ellentétes a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben foglaltakkal. A Járási Hivatal végzésében a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapította, hogy az alperes által üzemeltetett temetők Temetőszabályzata, illetve az azokban szereplő díjtételek nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Kötelezte az alperest, mint ezen temetők üzemeltetőjét a Temetőszabályzat felülvizsgálatára és vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módosítására. Az alperes a Járási Hivatal végzésében foglaltakat nem teljesítette.

A felperes a bírósághoz benyújtott keresetében annak megállapítását kérte elsősorban, hogy a közte és az alperes között 2015. május 20-i keltezéssel létrejött megállapodás több okból is érvénytelen. A felperes szerint a szerződés érvénytelensége nemcsak semmisségi okból, hanem a felperes által történt megtámadás folytán is fennáll: megtévesztés, jogellenes fenyegetés, valamint a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága miatt. Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A bíróság az ügyben határozatot hirdet.