Változásbejegyzés iránti eljárás

Változásbejegyzés iránti kérelem (űrlap) benyújtása akkor szükséges, ha a szervezet bírósági nyilvántartásban szereplő adata változik (pl. létesítő okiratban foglalt adat, képviselő személye, székhely, név, cél, tevékenységi kör…) A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelemmel minden esetben be kell jelenteni a bíróságnak. Az űrlap benyújtása akkor is kötelező, ha a létesítő okirat módosítása nyilvántartási adatot nem érint. Ebben az esetben az űrlap megfelelő rovataiban a régi és a módosított létesítő okirat keltét kell feltüntetni.

 

A változásbejegyzési kérelemhez ugyanazokat az iratokat kell benyújtani, mint a nyilvántartásba vételkor. Ez alól kivételt képeznek azok az iratok, amelyek már a bíróság rendelkezésére állnak és amelyeket nem érint a bejegyezni kért változás. A csatolandó iratok listája a „nyilvántartásba vétel” menüpont alatt olvasható.

 

Amennyiben a létesítő okirat változik, minden esetben be kell nyújtani a létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. Ezen kötelező megjelölni, hogy az okirat mely része változott, pl. dőlten, vagy vastagon szedett betűvel kiemelve a megváltozott részeket. (Cet.38.§ (2)bek.) Az egységes szerkezetű létesítő okiraton a kérelmező – ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő – igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Amennyiben a képviselő személye változik (tisztújítás, lemondás…), változásbejegyzés iránti kérelmet a régi, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselő terjeszthet elő. Gyakori hiba, hogy az újonnan megválasztott képviselő terjeszti elő a kérelmet, amely elutasításhoz vezet.

 

Egyesület alapszabályát érintő adatváltozások:

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy az egyesület döntéshozó szerve döntést hozzon az alapszabály módosításáról.

A döntést jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyből ki kell derülnie, hogy az alapszabály mely rendelkezését és hogyan változtatták meg. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közgyűlés eredeti jelenléti ívét.

El kell készíteni az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amelyen fel kell tüntetni a módosítás időpontját, azaz a közgyűlés döntésének dátumát. A szövegben egyértelműen jelölni kell a változott részeket. A módosított alapszabályt az egyesület - nyilvántartásba bejegyzett - képviselőjének alá kell írnia.

Tisztújításkor csatolni kell az újonnan megválasztott tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát. Ha a tisztújításra nem a korábbi tisztségviselők mandátumának lejárta miatt kerül sor, be kell nyújtani a bírósára a korábbi tisztségviselők lemondó nyilatkozatit is.

 

 

Alapítvány alapító okiratát érintő adatváltozások:

Az alapítvány adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételét kizárólag az alapító (több alapító esetén az összes alapító együttesen) kérheti. Az alapító okirat módosítását az alapító határozza el, a változásbejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell ezen határozatát.

Az alapítvány kezelő szerve nem jogosult az alapító okirat módosítására.

Az alapító okirat módosítása csak korlátozott keretek között lehetséges. Főszabályként az alapítványi célt nem lehet megváltoztatni. Ez alól kivétel, ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik. Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy – ha az alapítványhoz csatlakozás történt – az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

Csatolandó dokumentumok: lsd. „Nyilvántartásba vétel” menüpontban írottakat

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.