Apasági és származás megállapítása iránti perek

Apasági és származás megállapítása iránti perek

Az apasági és származás megállapítása iránt indított egyéb perekre a házassági per szabályait kell alkalmazni, a jogszabályban meghatározott eltérésekkel.

 

Az apaság vélelmének megdöntése iránti perben az anya beavatkozó félként bármelyik félhez csatlakozhat.

 

Az ilyen pert a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani.

 

A keresetindításnak a gyermek születése előtt is helye van, ítélet azonban csak a gyermek megszületése után hozható. 2014. március 15. napjától hatályos Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XVI./A. fejezetet értelmében az apaság vélelmének megdöntésére nemperes eljárásban is sor kerülhet.

 

Az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelmet más kérelemmel összekapcsolni nem lehet.

 

Az eljárásban nincs helye szünetelésnek.

 

Az eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, melynek területén a gyermek belföldi lakóhelye, annak hiányában belföldi tartózkodási helye található. Az eljárásra az a bíróság is illetékes, amelynek területén az anya belföldi lakóhelye, vagy belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye található.

 

Az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelemben fel kell tüntetni: az eljáró bíróságot és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége megállapítható;

a kérelmezőnek, valamint a kérelmezők képviselőinek nevét, lakóhelyét, valamint a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultság jogcímét;

ha a gyermek a kérelem beadásának időpontjában már megszületett, a gyermek nevét, lakóhelyét, születési idejét, ha van törvényes képviselője annak nevét és lakóhelyét;

teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal magáénak elismerni kívánó férfi születési idejét;

a fennálló apasági vélelmet megalapozó házasság létrejöttének időpontját, valamit annak időpontját, hogy a házastársak életközössége mikor szűnt meg;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet

 

A kérelemhez csatolni kell a gyermek eredeti vagy hitelesített születési anyakönyvi kivonatát, a fennálló apasági vélelmet megalapozó házassági anyakönyvi kivonatát, valamint azon okiratokat, amelyek a kérelem elbírálásának alapjául szolgáló körülmények igazolásához szükségesek kivéve, ha azokat személyazonosító igazolvánnyal is lehet igazolni. Ha az apaság vélelmét megalapozó házasság a kérelem beadásának időpontjában megszűnt, a kérelemhez csatolni kell a házasság megszűnését igazoló okiratot is. Ha pedig a gyermek a kérelem beadásának időpontjában még nem született meg, a kérelemhez szakorvosi igazolást kell csatolni a szülés várható időpontjáról.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.