végrehajtási

NYOMTATVÁNYT KITÖLTŐ TÁJÉKOZTATÓ

A bírósági letiltó végzés űrlap kitöltése (547. számú nyomtatvány).

 

A bírósági letiltó végzés formanyomtatvány 1. és 2. pontjában fel kell tüntetni az adós és a végrehajtást kérő személyes adatait.

 

E körben közölni kell az adós nevén és címén kívül legalább az adós születési idejét vagy anyja nevét. Az adós születési idejére vagy anyja nevére vonatkozó adat jellemzően a végrehajtás alapjául szolgáló peres eljárás során készült bírósági jegyzőkönyvből megállapítható.

 

A bírósági letiltó végzés űrlap 3. pontja a leglényegesebb rész.

 

A 3/a. pontban azt az első- és – ha másodfokú eljárásra sor került – a másodfokon eljáró bíróságot kell beírni, amely az ítéletet hozta, vagy amely az egyezséget jóváhagyta (pl. Szegedi Járásbíróság, Szegedi Törvényszék).

 

A 3/b. pontban annak a döntésnek az ügyszámát kell megjelölni, amelynek a végrehajtását kérik (pl. 22.G.40.528/2013/8., 4.B.38/2014/11.).

 

A 3/c. pontban a végrehajtani kért döntés jogerőre emelkedésének napját (pl. 2014. március 24.) kell feltüntetni.

 

A 3/d. pontban konkrét végrehajtási kérelmet kell előadni, vagyis hogy milyen követelés kerüljön behajtásra.

 

Az alábbi példák segítségül szolgálhatnak:

 

„Az adós fizessen meg a végrehajtást kérőnek 50.000,- Ft perköltséget”

„Az adós fizessen meg a végrehajtást kérőnek 2.500.000,- Ft tőkét és ezen összeg után 2014. március 23. napjától a kifizetés napjáig jár minden naptári félév teljes idejére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát”

 

A 3/e. pontban meg kell jelölni a követelés jogcímét (pl. kártérítés, bérleti díj, perköltség), valamint a teljesítési határidő utolsó napját, mely a végrehajtandó határozatban megjelölt teljesítési határidőnek a határozat adós részére történő közlésétől (tárgyaláson hozott végzés esetében a jelen lévő adós részére történő kihirdetéstől, egyéb esetekben a kézbesítéstő) számított utolsó napja.

 

A 3/h. pontban kell feltüntetni a megelőlegezett illeték összegét, amelynek mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (1) bekezdésén és 42. § (1) bekezdés d.) pontja alapján lehet kiszámítani.

 

A nyomtatvány 4/a. pontjában meg kell jelölni az adós jövedelmének jogcímeként azt az ellátást, amelyet az adós a jövedelmét folyósító szervtől jövedelemként kap.

 

A 4/b. pontban fel kell tüntetni az adós jövedelmét folyósító szervet és annak címét, jellemzően az adós munkáltatója, illetőleg lehet pl. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugellátás esetén.

 

2.

 

A 4/c. pontban letiltási határként jellemzően 33 %-ot kell meghatározni.

 

A bírósági letiltó végzés formanyomtatványt 6 példányban kell benyújtani, mindegyik példányát saját kezűleg alá kell írni és két tanúval is alá kell íratni.

 

 

A gyermektartásdíj behajtására vonatkozó bírósági letiltó végzés űrlap kitöltése (548a. számú nyomtatvány).

 

A bírósági letiltó végzés formanyomtatvány 1. és 2. pontjában fel kell tüntetni az adós és a végrehajtást kérő személyes adatait.

 

E körben közölni kell az adós nevén és címén kívül legalább az adós születési idejét vagy anyja nevét. Az adós születési idejére vagy anyja nevére vonatkozó adat jellemzően a végrehajtás alapjául szolgáló peres eljárás során készült bírósági jegyzőkönyvből megállapítható.

 

A bírósági letiltó végzés űrlap 3. pontja a leglényegesebb rész.

 

A 3/a. pontban azt az első- és – ha másodfokú eljárásra sor került – a másodfokon eljáró bíróságot kell beírni, amely az ítéletet hozta, vagy az egyezséget jóváhagyta (pl. Szegedi Járásbíróság, Szegedi Törvényszék).

 

A 3/b. pontban annak a döntésnek az ügyszámát kell megjelölni, amelynek a végrehajtását kérik (pl. 11.P.20.234/2013/8., 4.Pf.20.522/2013/3.).

 

A 3/c. pontban a végrehajtani kért döntés jogerőre emelkedésének napját (pl. 2014. március 24.) kell feltüntetni, valamint meg kell jelölni, hogy a végrehajtandó határozat előzetesen végrehajtható.

 

A 3/d. pontban meg kell jelölni a teljesítési határidő utolsó napját. Amennyiben a végrehajtást kérő folyamatos (nem lejárt) gyermektartásdíjat is érvényesíteni kíván az adóssal szemben akkor a teljesítési határidő utolsó napja az ítéletben vagy egyezségben foglaltaknak megfelelően minden hónap azon napja, amelyet a végrehajtandó határozat megjelöl. Amennyiben a végrehajtást kérő kizárólag gyermektartásdíj hátralék behajtását kéri az adóssal szemben, akkor azt a naptári napot kell beírni, amikor az adós még késedelem nélkül teljesíthette volna a tartozását (pl. 2014. március 15.).

 

A 3/e. pontban fel kell tüntetni a gyermektartásdíjra szoruló gyermek vagy gyermekek nevét és születési időpontját. A jövőben lejáró (még le nem járt) gyermektartásdíjként a végrehajtandó határozatban megállapított gyermektartásdíj összegét és pénznemét kell megjelölni, annak gyakoriságaként és esedékességeként az egyébként már lejárt gyermektartásdíj hátralékos időtartamának utolsó hónapját követő hónap első naptári napjától minden hónap azon napját kell beírni, melyet a végrehajtandó határozat megjelöl azzal, hogy az előre esedékesen jár. A hátralékos gyermektartásdíjként naptári nap meghatározásával fel kell tüntetni a hátralék kezdő időpontját és végső időpontját, továbbá a hátralék összegét. A hátralékos gyermektartásdíj után a törvényes mértékű késedelmi kamat középarányos időponttól kérhető.

 

Pl.:

„gyermek neve: Kovács Gábor, születés időpontja: 1999. március 24.,

jövőben lejárt gyermektartásdíj:

 

3.

 

összege, pénzneme: 20.000,- Ft, gyakorisága, esedékesség napja: 2014. április 1. napjától kezdődően minden hónap 10. napjáig előre esedékesen, hátralékos gyermektartásdíj: 2013. október 1. napjától 2014. március 31. napjáig terjedő időszakra,

összege, pénzneme, kamatkövetelés: 120.000,- Ft és ezen összeg után 2014. január 1. napjától, mint középarányos időponttól kezdődően a kifizetés napjáig járó minden naptári félév teljes idejére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat.”

 

A nyomtatvány 4/a. pontjában meg kell jelölni az adós jövedelmének jogcímeként azt az ellátást, amelyet az adós a jövedelmét folyósító szervtől jövedelemként kap.

 

A 4/b. pontban fel kell tüntetni az adós jövedelmét folyósító szervet és annak címét, jellemzően az adós munkáltatója, illetőleg lehet pl. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugellátás esetén.

 

A 4/c. pontban letiltási határként jellemzően 50 %-ot kell meghatározni.

 

A bírósági letiltó végzés formanyomtatványt 6 példányban kell benyújtani, mindegyik példányát saját kezűleg alá kell írni és két tanúval is alá kell íratni.

 

A gyermektartásdíj követelés behajtása iránti kérelem előterjesztésekor eljárási illetéket nem kell előlegezni figyelemmel arra, hogy az eljárás tárgyi költségfeljegyzési jogos.

 

 

A meghatározott cselekmény végrehajtására vonatkozó végrehajtási lap formanyomtatvány kitöltése (501. számú nyomtatvány).

 

A formanyomtatvány 1. és 2. pontjában fel kell tüntetni az adós és a végrehajtást kérő személyes adatait.

 

E körben közölni kell az adós nevén és címén kívül legalább az adós születési idejét vagy anyja nevét. Az adós születési idejére vagy anyja nevére vonatkozó adat jellemzően a végrehajtás alapjául szolgáló peres eljárás során készült bírósági jegyzőkönyvből megállapítható. A jogi személy cégjegyzékszámát vagy adószámát az ingyenesen elérhető www.cegjegyzek.hu internetes oldalon lehet megkeresni.

 

A bírósági letiltó végzés űrlap 3. pontja a leglényegesebb rész.

 

A 3/a. pontban azt az első- és – ha másodfokú eljárásra sor került – a másodfokon eljáró bíróságot kell beírni, amely az ítéletet hozta vagy egyezséget jóváhagyta (pl. Szegedi Járásbíróság, Szegedi Törvényszék).

 

A 3/b. pontban annak a döntésnek az ügyszámát kell megjelölni, amelynek a végrehajtását kérik (pl. 17.P.20.222/2013/8., 4.Pf.20.111/2014/4.).

 

A 3/c. pontban konkrét végrehajtási kérelmet kell előadni, vagyis hogy milyen követelés kerüljön behajtásra.

 

Az alábbi példák segítségül szolgálhatnak:

 

 

4.

 

„A kötelezett ingóságaitól kiürítve adja a végrehajtást kérő birtokába a Szeged, Cserepes sor 6. szám alatti ingatlant.”

„A kötelezett a Ruzsa, Király u. 8. szám alatti ingatlanán található disznóólként funkcionáló melléképületét bontsa le.”

 

Amennyiben a végrehajtást kérő perköltséget is érvényesíteni kíván a kötelezettel szemben a meghatározott cselekmény végrehajtásán túlmenően, úgy ezen követelését e pontban kell megjelölnie további 502. számú végrehajtási lap formanyomtatvány előterjesztése nélkül.

 

„ Pl. a kötelezett ingóságaitól kiürítve adja a végrehajtást kérő birtokába a Szeged, Tisza Lajos krt. 18/A. II/6. szám alatti ingatlant, továbbá fizessen meg a végrehajtást kérőnek 20.000,- Ft perköltséget.”

 

A 3/d. pontban a végrehajtani kért döntés jogerőre emelkedésének napját (pl. 2014. március 24.) kell feltüntetni.

 

A 3/e. pontban meg kell jelölni a követelés jogcímét (pl. bérleti díj, perköltség).

 

A 3/f. pontban be kell írni a teljesítési határidő utolsó napjaként azt a naptári napot, mely a végrehajtandó határozatban megjelölt teljesítési határidőnek a határozat adós részére történő közlésétől (tárgyaláson hozott végzés esetében a jelen lévő adós részére történő kihirdetéstől, egyéb esetekben a kézbesítéstő) számított utolsó napja.

 

A 4/a. pontban fel kell tüntetni annak a személynek a nevét és címét, aki a meghatározott cselekmény teljesítéséért a kötelezettel egy sorban (egyetemlegesen) felel.

 

A 4/b. pontot akkor kell kitölteni, ha a 4/a. pontban feltüntetett személlyel szemben már korábban a végrehajtás elrendelésére került, továbbá fel kell tüntetni a végrehajtói ügyszámot is.

 

A 4/d. pontot akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban megjelölt kötelezett mellett egyidejűleg további végrehajtás elrendelését kéri a végrehajtást kérő a 4/a. pontban megjelölt kötelezettel szemben.

 

Az 5. pontban ki kell tölteni, hogy a végrehajtást kérő, illetve a kötelezettet milyen költségkedvezmény illeti meg.

 

A 6. pontban meg kell jelölni a végrehajtást kérő a kötelezett mely vagyontárgyára kéri a pénzkövetelése behajtását. Az e-g) alpontok megjelölése esetén az a-d) pontokat nem kell megjelölni, csak akkor kell kitölteni, ha olyan vagyontárgyat pontosan meg tud nevezni a végrehajtás elősegítése érdekében.

 

A 7/b. pontban kell feltüntetni a végrehajtást kérő részére behajtandó illeték összegét, amely az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (3) bekezdés a.) pontja és 42. § (1) bekezdés d.) pontja alapján állapítható meg.

 

A 7/c. pontban a végrehajtást kérő megjelölheti a jogi képviseletét ellátó ügyvédje vagy jogtanácsosa költségét, melynek összege az ügyvédi díjmegállapodásban foglalt összeg vagy ennek hiányában a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX.8.) IM rendelet 4. §-a alapján 8.000,- Ft.

 

 

5.

 

A formanyomtatványt 6 példányban kell benyújtani, mindegyik példányát saját kezűleg alá kell írni és két tanúval is alá kell íratni.

 

 

A végrehajtási lap űrlap kitöltése (502. számú nyomtatvány).

 

A végrehajtási lap formanyomtatvány 1. és 2. pontjában fel kell tüntetni az adós és a végrehajtást kérő személyes adatait.

 

E körben közölni kell az adós nevén és címén kívül a születési idejét vagy anyja nevét, illetőleg jogi személy esetén cégjegyzékszámát vagy adószámát. Az adós születési idejére vagy anyja nevére vonatkozó adat a végrehajtás alapjául szolgáló peres eljárás során készült bírósági jegyzőkönyvből is beszerezhető a jegyzőkönyv betekintése alkalmával. A jogi személy cégjegyzékszámát vagy adószámát az ingyenesen elérhető www.cegjegyzek.hu internetes oldalon lehet megkeresni.

 

A végrehajtási lap űrlap 3. pontja a leglényegesebb rész.

 

A 3/a. pontban azt az első- és – ha másodfokú eljárásra sor került – a másodfokon eljáró bíróságot kell beírni, amely az ítéletet hozta vagy egyezséget jóváhagyta (pl. Szegedi Járásbíróság, Szegedi Törvényszék).

 

A 3/b. pontban annak a döntésnek az ügyszámát kell megjelölni, amelynek a végrehajtását kérik (pl. 17.P.20.222/2013/8., 4.Pf.20.111/2014/4.).

 

A 3/c.) pontban a konkrét végrehajtási kérelmet kell előadni, vagyis hogy milyen követelés kerüljön behajtásra.

 

Az alábbi példák segítségül szolgálhatnak:

 

„Az adós fizessen meg 60.000,- Ft perköltséget.”

„Az adós fizessen meg 2.540.000,- Ft tőkét és ezen összeg után 2013. november 1. napjától a kifizetés napjáig járó minden naptári félév teljes idejére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.”

„Az adós fizessen meg a Szegeden, 2005. szeptember 8. napján született Nóra utónevű gyermeke tartására járó 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozó összesen 120.000,- Ft hátralékos gyermektartásdíjat és 2014. március 1. napjától minden hónap 10. napjáig előre esedékesen havi 20.000,- Ft folyamatos gyermektartásdíjat.”

 

A 3/d) pontban a végrehajtani kért döntés jogerőre emelkedésének napját kell feltüntetni.

 

A 3/e) pontban a követelés jogcímét kell megjelölni (pl. kölcsön, munkabér, gyermektartásdíj, perköltség).

 

A 3/f. pontban be kell írni a teljesítési határidő utolsó napjaként azt a naptári napot, mely a végrehajtandó határozatban megjelölt teljesítési határidőnek a határozat adós részére történő közlésétől (tárgyaláson hozott végzés esetében a jelen lévő adós részére történő kihirdetéstől, egyéb esetekben a kézbesítéstő) számított utolsó napja.

 

A 4/a. pontban fel kell tüntetni annak a személynek a nevét és címét, aki a kötelezettség teljesítéséért a kötelezettel egy sorban (egyetemlegesen) felel.

6.

 

A 4/b. pontot akkor kell kitölteni, ha a 4/a. pontban feltüntetett személlyel szemben már korábban a végrehajtás elrendelésére került, továbbá fel kell tüntetni a végrehajtói ügyszámot is.

 

A 4/d. pontot akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban megjelölt kötelezett mellett egyidejűleg további végrehajtás elrendelését kéri a végrehajtást kérő a 4/a. Pontban megjelölt kötelezettel szemben.

 

Az 5. pontban ki kell tölteni, hogy a végrehajtást kérő, illetve a kötelezettet milyen költségkedvezmény illeti meg.

 

A 6.) pontban meg kell jelölni, hogy a végrehajtást kérő az adós mely vagyontárgyára kéri a végrehajtást. Az e-g) alpontok megjelölése esetén az a-d) pontokat nem kell megjelölni, csak akkor kell kitölteni, ha olyan vagyontárgyat pontosan meg tud nevezni a végrehajtás elősegítése érdekében.

 

A 7/b. pontban kell feltüntetni a végrehajtást kérő részére behajtandó illeték összegét, amely az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 39. § (1) bekezdés és 42. § (1) bekezdés d.) pontja alapján állapítható meg.

 

A 7/c. pontban a végrehajtást kérő megjelölheti a jogi képviseletét ellátó ügyvédje vagy jogtanácsosa költségét, melynek összege az ügyvédi díjmegállapodásban foglalt összeg vagy ennek hiányában a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX.8.) IM rendelet rendelkezései alapján számítható ki.

 

A végrehajtási lapot 6 példányban kell benyújtani, mindegyik példányát saját kezűleg alá kell írni és 2 tanúval is alá kell íratni.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.