perenkívüli

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban.

 

Az apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes eljárás az olyan esetekre korlátozódik, amikor az apasági vélelem az anya házasságán alapul, valamint további feltétel, hogy a házasfelek életközössége legalább 300 napja megszűnt és a gyermek nemző apja kész a gyermek elismerésére.

 

Az eljárás speciális jellegű abban a tekintetben, hogy a három kérelmezőnek (anya, vélelmezett apa és a gyermeket magáénak elismerni kívánó férfi) együttesen kell megindítania az eljárást.

 

Az eljárás lefolytatására az a bíróság illetékes, amelynek területén a gyermek belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye található. Az eljárásra az a bíróság is illetékes, amelynek területén az anya belföldi lakóhelye vagy belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye található.

 

Az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelemben fel kell tüntetni:

 

az eljáró bíróságot és azokat az adatokat, amelyekből a bíróság illetékessége megállapítható;

a kérelmezők, valamint a kérelmezők képviselőinek nevét, lakóhelyét, valamint a kérelem előterjesztésére való jogosultság jogcímét;

ha a gyermek a kérelem beadásának időpontjában már megszületett, a gyermek nevét, lakóhelyét, születési idejét, ha van törvényes képviselője, annak nevét és lakóhelyét;

a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal magáénak elismerni kívánó férfi születési idejét;

a fennálló apasági vélelmet megalapozó házasság létrejöttének időpontját, valamint annak időpontját, hogy a házastársak életközössége mikor szűnt meg;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (a bíróság állapítsa meg, hogy a gyermek apja nem a vélelmezett apa és a bíróság állapítsa meg, hogy a gyermek apja a gyermeket magáénak elismerő férfi).

 

A kérelemhez csatolni kell a gyermek eredeti vagy hitelesített születési anyakönyvi kivonatát, a fennálló apasági vélelmet megalapozó házasság anyakönyvi kivonatának egyszerű másolatát. Ha az apaság vélelmét megalapozó házasság a kérelem beadásának időpontjában már megszűnt, a kérelemhez csatolni kell a házasság megszűnését igazoló okiratot. Ha a gyermek a kérelem beadásának időpontjában még nem született meg, a kérelemhez szakorvosi igazolást kell csatolni a születés várható időpontjáról.

 

A kérelmet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kell előterjeszteni (pl.: mindegyik kérelmező saját kezű aláírása, valamint két tanú neve, lakcíme és saját kezű aláírása).

 

A kérelmezőknek egyetemlegesen (nem külön-külön, hanem bármelyiküknek vagy együttesen) meg kell fizetniük 6.000,- Ft eljárási illetéket illetékbélyegben.

 

A kérelmezők konszenzusa esetén bizonyítás lefolytatására – az érintettek meghallgatásán túlmenően – nincs szükség, tehát nem kerül sor szakértői bizonyításra.

 

2.

 

A járásbíróság az eljárás során meghallgatást fog kitűzni a kérelmezők nyilatkozatainak jegyzőkönyvbe foglalása érdekében, amely meghallgatáson a kérelmezőknek együttesen kell jelen lennie.

 

A bíróság a végzésben az egyéb jogszabályi feltételek fennállta esetében is csak és kizárólag abban az esetben állapítja meg, hogy a gyermeknek nem az anya férje vagy volt férje az apja, ha a kitűzött meghallgatáson a kérelmezők, a tizennegyedik életévét betöltött gyermek, a törvényes képviselő, ha az a kérelmezőktől eltérő személy, valamint ha az apai elismerő nyilatkozatot tevő korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy, annak törvényes képviselője, akadályoztatása és hozzá nem járulása esetében pedig a gyámhivatal együttesen jelen vannak. Ennek hiányában a bíróság az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelmet elutasítja.

 

A bíróság végzésben továbbá akkor állapítja meg, hogy a gyermeknek nem az anya férje vagy volt férje az apja, ha az apaság vélelmének megdöntéséhez, az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez és teljes hatályához szükséges feltételek fennállnak. (Ha az apaság vélelme az anya házassága alapján áll fenn, a házastársak életközössége legalább háromszáz napja megszűnt, az apai elismerő nyilatkozatot tevő férfi a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb, és az anya, a gyermek törvényes képviselője, valamint tizennegyedik életévének betöltése esetén a gyermek hozzájárul.) Ha ezen feltételek valamelyike nem áll fenn, akkor a járásbíróság az apaság vélelmének megdöntése iránti kérelmet elutasítja.

 

Ha a bíróság az apaság vélelemének megdöntése iránti kérelmet jogerősen elutasítja, e határozatának jogereje nem zárja ki, hogy a kérelmezők igényüket - a körülmények megváltozása esetén - újból nem peres eljárásban érvényesítsék. A kérelmet elutasító határozat jogereje azt sem zárja ki, hogy a perindításra jogosult személyek igényüket - a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályok szerint - peres eljárásban érvényesítsék.

 

A bírósági letéti ügy.

 

A bírósági letéti ügyben a – bizonyítási eljárással, illetőleg a tolmácsolással (fordítással) felmerülő költség fedezésére szolgáló elnöki letét kivételével – letét elfogadása iránti kérelmet és annak mellékleteit minden jogosult vonatkozásában külön-külön kell előterjeszteni 3 példányban. Ezzel egyidejűleg a pénzt a bíróság székhelye szerint illetékes letétkezelő bírói letéti számlájára kell befizetni vagy azt a számlára átutalni.

 

A befizetési lapon (átutalási nyomtatványon) fel kell tüntetni az összeg rendeltetését, a letét fajtáját (teljesítési, őrzési, elnöki letét; óvadék), a letevő és a jogosult nevét (elnevezését), a letevő általa megjelölt hitelintézetnél vezetett számlájának a számát, a letevő lakóhelyét (székhelyét), annak tényét, ha a jogosult személye bizonytalan, vagy az előzőekben felsorolt adatai ismeretlenek, annak a bíróságnak a megnevezését, amelyhez a fél a befizetett összegnek bírósági letétként történő elfogadása iránti kérelmet intézi, továbbá ha a letétbe helyezés valamely üggyel vagy korábbi letéti kérelemmel van kapcsolatban, az ügy számát is.

 

Az eljárási illeték összege a letétbe helyezett összeg 3 %-a, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 250.000,- Ft.

 

Amennyiben a letétbe helyezett készpénz a korábban eljáró közjegyző hagyatékátadó végzésében nem szerepel, az örökös az illetékes közjegyző előtt póthagyatéki eljárás keretében kérheti a letétbe helyezett készpénz tekintetében a póthagyaték átadását.

3.

 

A letétbe helyezett készpénzösszeg vonatkozásában keletkezett, az öröklés rendjét meghatározó jogerős határozat birtokában a jogosult kérheti a készpénzösszeg kiutalását, a könnyebb kiutalhatóság érdekében megadhatja bankszámlaszámát, továbbá a bankszámláját vezető pénzintézet nevét és címét. Egyebekben az örököst terheli a póthagyatéki eljárás közjegyzői díja és a letéti eljárással felmerült eljárási illeték is.

 

A végrehajtás elrendelése általánosságban.

 

A bírósági végrehajtás végrehajtható okirat kiállításával indul. Erre irányuló kérelmet nyomtatványon lehet előterjeszteni azon bíróságnál, mely első fokon eljárt.

 

A nyomtatvány letölthető a www.birosag.hu internetes oldalról vagy bármelyik járásbíróság épületében beszerezhető.

 

Amennyiben az adós munkáltatójának elnevezése és címe ismert, úgy letiltó végzés űrlapot is lehet kitölteni, amennyiben a végrehajtást kérő a követelése kielégítését csak munkabérből - ideértve az illetményét, munkadíjat, a munkaviszonyon, közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati viszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságot, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazást, juttatást, követelését - kéri.

 

Amennyiben az adós bankszámlája és azt vezető pénzintézet neve ismert, úgy átutalási végzés űrlapot is lehet kitölteni, amennyiben a végrehajtást kérő a követelése kielégítését csak pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegből kéri.

 

Amennyiben az adós teljes vagyonára kérni szeretné a végrehajtást kérő a végrehajtást, akkor pénzkövetelés behajtására vonatkozó végrehajtási lap űrlapot kell kitölteni.

 

Amennyiben a kötelezett nem teljesítette a meghatározott cselekményt (pl. lakás kiűrítése, kerítés elbontása), akkor meghatározott cselekmény teljesítésére vonatkozó végrehajtási lap űrlapot kell kitölteni.

 

A végrehajtás elrendelésére vonatkozó űrlapot a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járásbíróságnál személyesen ügyfélfogadási időben vagy annak gyűjtőládában elhelyezve vagy postai úton lehet előterjeszteni.

 

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járásbíróság főszabály szerint az a járásbíróság, amely első fokon járt el.

 

Gyermektartásdíj érvényesítése.

 

Főszabály szerint a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthető hátralékos gyermektartásdíj.

 

(Pl. az adós fizessen meg a Szegeden, 2005. szeptember 8. napján született Nóra utónevű gyermeke tartására járó 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozó összesen 120.000,- Ft hátralékos gyermektartásdíjat.)

 

A lejárt, 6 hónapnál régebbi tartásdíjrészletekre nézve akkor lehet kiállítani végrehajtási lapot, ha a végrehajtást kérő valószínűsítette, hogy a tartásdíjhátralék az adós rosszhiszemű magatartására vezethető vissza, vagy annak érvényesítését alapos okból mulasztotta el.

4.

 

Továbbá a jövőben lejáró, ún. folyamatos gyermektartásdíj a kérelem benyújtását követő hónaptól kérhető feltéve, hogy a kérelem benyújtásának napján az adott hónapra vonatkozó gyermektartásdíj már hátralékosnak minősül.

 

(Pl. minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a gyermektartásdíjat és a végrehajtás elrendelése iránti kérelmet 2014. március 21. napján adják be, úgy 2014. április 1. napjától kérhető a folyamatos gyermektartásdíj).

 

A végrehajtás megindításának költségvonzata.

 

Főszabály szerint – költségkedvezmény hiányában - meg kell előlegezni a költségeket, amelyeket az adós fog viselni.

 

A költségek két részből tevődnek össze, egyrészt meg kell fizetni az eljárási illetékét, másrészt meg kell előlegezni a végrehajtói költségeket.

 

Az eljárási illeték összege a főkövetelés (tőke) 1 %-a, de minimum 5.000,- Ft.

 

10.000,- Ft vagy az alatti eljárási illetéket illetékbélyeg formájában kell megfizetni akként, hogy azt a formanyomtatványra fel kell ragasztani.

Az eljárási illeték postán vásárolható.

 

10.000,- Ft feletti eljárási illeték készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja az állami adóhatóság.

 

A végrehajtás járásbíróság általi elrendelését követően az önálló bírósági végrehajtó felhívására az eljárás kezdetén megfizetendő költségrészt kell megelőlegezni, amelynek összegét a végrehajtó külön jogszabály (14/1994. (IX. 8.) IM rendelet) alapján állapítja meg.

 

A végrehajtás során igényelhető költségkedvezmények.

 

Vannak olyan követelések, amelyek végrehajtása esetén a költségeket (eljárási illeték és végrehajtói költség) nem kell előlegezni. Ilyen – a teljesség igénye nélkül – pl. a gyermektartásdíj, a munkabér.

 

Vannak olyan követelések, amelyek végrehajtása esetén a költségek egy részét (eljárási illetéket) nem kell előlegezni. Ilyen – a teljesség igénye nélkül – pl. a bűncselekményből vagy szabálysértésből eredő kár, közös költség.

 

A fenti esetekben az ügyek jellege folytán költségkedvezményben részesülnek a felek vagyon és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül.

 

Ugyanakkor a kedvezőtlen vagyoni és jövedelmi viszonyaira hivatkozva a végrehajtást kérő vagy az adós személyéhez kapcsolódó költségkedvezményeket kérhet. Ezek a teljes vagy részleges személyes költségkedvezmény, továbbá a személyes illetékfeljegyzési jog.

 

 

 

5.

 

Igénylése: a félnek határozottan nyilatkozni kell egy beadványban, hogy melyik költségkedvezmény engedélyezését kéri, részletesen elő kell adnia a személyi, vagyoni és jövedelmi viszonyait, ezen körülményeket okirattal (pl. nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat, közüzemi szolgáltatások csekkjei, álláskeresési támogatást megállapító határozat stb.) kell igazolni, és csatolni szükséges a bíróságon beszerezhető erre rendszeresített űrlapot teljes körűen kitöltve az abban foglalt tájékoztató szerint.

 

A teljes vagy részleges személyes költségkedvezmény az eljárási illeték és a végrehajtói költség előlegezése alól is mentesít. Részleges személyes költségmentesség esetén amely költségre a költségmentességet nem engedélyezte a bíróság, arra a költségfeljegyzési jog kiterjed.

 

A személyes illetékfeljegyzési jog az eljárási illeték előzetes megfizetése alól mentesít, de a végrehajtói költséget meg kell előlegezni.

 

Amennyiben a végrehajtási kérelem alapjául szolgáló bírósági eljárásban a fél költségkedvezményben részesült, az a végrehajtási eljárásra is kiterjed. A személyes költségmentesség és illetékfeljegyzési jog feltételeinek fennállását a bíróság ugyanakkor felülvizsgálja a végrehajtható okirat kiállítása előtt, ha az eljárás jogerős befejezésétől számítva már egy év eltelt.

 

Nemcsak a végrehajtás elrendelésekor, hanem a foganatosítás során kérhető költségkedvezmény.

 

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a végrehajtás során a költségmentesség, költségfeljegyzési jog és illetékmentesség nem mentesíti a feleket a le nem rótt eljárási illeték és az állam által előlegezett költség viselése alól.

 

A tartozás végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt történő megfizetése esetén követendő eljárás.

 

Először is a tartozás megfizetését igazoló okiratokkal együtt az eljáró végrehajtótól kell kérni, hogy folytassa le ez erre vonatkozó eljárást.

 

Ha ez nem vezet eredményre, mert például a végrehajtást kérő vitatja a teljesítést, akkor végrehajtás megszüntetési per kezdeményezhető.

 

A végrehajtó intézkedésével szembeni jogorvoslat.

 

A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése vagy mulasztása ellen végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni a végrehajtónál személyesen vagy postai úton a végrehajtó székhelye szerint illetékes, ún. végrehajtást foganatosító bírósághoz címezve.

A végrehajtási kifogás eljárási illetéke 15.000,- Ft.

 

A lefoglalt ingatlan becsértékének sérelmezése.

 

A végrehajtó becsérték közlésétől számított 15 napon belül végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni a végrehajtónál személyesen vagy postai úton a végrehajtó székhelye szerint illetékes, ún. végrehajtást foganatosító bírósághoz címezve.

 

A végrehajtási kifogás eljárási illetéke 15.000,- Ft.

6.

 

A becsérték megállapítására irányuló eljáráshoz szükséges, hogy a végrehajtó becsérték közlésében szereplő szakértői díjelőleget is átutalja a végrehajtási kifogást előterjesztő a törvényszék gazdasági hivatalának letéti számlájára és az átutalásról szóló igazolást csatolni kell a becsérték elleni végrehajtási kifogásához.

 

A becsérték elleni végrehajtási kifogásban konkrétan meg kell jelölni a kifogással érintett ingatlan megállapíttatni kért becsértékét mind a beköltözhető, mind a lakott állapotban való értékesítés esetére.

 

A végrehajtás felfüggesztésének kérelmezése.

 

A végrehajtás felfüggesztését csak a végrehajtást kérő vagy az adós, illetve meghatározott cselekmény teljesítése esetén a kötelezett kérheti, a feleken kívülálló, 3. személy nem.

 

Ha a végrehajtás felfüggesztését a végrehajtást kérő kéri és a felfüggesztés másnak a jogát nem sérti, akkor a végrehajtást foganatosító bíróság köteles a végrehajtást felfüggeszteni.

 

A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére csak kivételesen függesztheti fel a végrehajtást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották rendbírsággal. A bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét, a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst is sújtó természeti katasztrófát.

 

Ha a végrehajtás ingatlan kiürítése iránt folyik, a felfüggesztés a kötelezett kérelmére egy ízben, legfeljebb 6 hónapra rendelhető el.

 

Az utóbbi két esetben a kérelemhez csatolni kell azokat az iratokat, amelyekkel az adós (kötelezett) valószínűsíteni tudja a felfüggesztésre okot adó körülményt.

 

Ha a végrehajtható okirat vagy a végrehajtó intézkedése ellen jogorvoslattal éltek, a jogorvoslatot elbíráló bíróság a végrehajtást felfüggesztheti. Ilyen például a végrehajtási lap visszavonása vagy a végrehajtási kifogás.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.