Katonai ülnökök tettek esküt a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék Dísztermében 2023. május 23. napján került sor a törvényszék katonai tanácsa mellé újonnan megválasztott katonai ülnökök ünnepélyes eskütételére.

Az eskütétel alkalmából megjelent 50 katonai ülnököt dr. Kőrösi Gábor, a Szegedi Törvényszék elnökhelyettese, valamint dr. Kónya Tamás hadbíró őrnagy katonai tanácselnök, a Szegedi Törvényszék katonai bírája köszöntötte, amelyet követően dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke előtt tették le a bírói esküt.

Az Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben, az Alaptörvény ekként megőrzi a társasbíráskodás és a néprészvétel elvét, amelynek alapján a bíróság a tevékenységét testületként gyakorolja.

Abban az esetben, ha a bűncselekmény büntetési tétele eléri vagy meghaladja a nyolcévi szabadságvesztést, vagy a Be 20. § (1) bekezdés 2-18. pontjában meghatározott bűncselekmények esetében a törvényszék katonai tanácsa, mint elsőfokú bíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A katonai ülnök megválasztásához további különös feltétel, hogy a jelölt Hjt. vagy a Hszt. hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonnyal rendelkezzen. A katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai az ott működő érdekképviseleti szervek javaslataira is figyelemmel jelölik, majd őket a rendfokozatuknak megfelelő állománygyűlésen választják meg.

Dr. Kónya Tamás hadbíró őrnagy katonai tanácselnök a Szegedi Törvényszék nevében gratulált a frissen megválasztott ülnököknek, ülnöki feladatuk megvalósításához eredményes munkát kívánt számukra.