Szakmai Nap az új polgári perrendtartás gyakorlati tapasztalatairól Szegeden

2019. január 16. napján országosan egyedülálló kezdeményezésként a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete (MJE CSMSZ) a Szegedi Törvényszék, valamint az SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete közös szervezésében szakmai délutánt szervezett az új Pp. első gyakorlati tapasztalatainak megvitatására.

A rendezvény kiemelkedő érdeklődés mellett több, mint 150 fő részvételével zajlott az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán.

A rendezvényt Prof. Dr. Görög Márta, az MJE CSMSZ elnöke és az SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézetének vezetője köszöntötte. Köszöntőjében kiemelte, hogy a Jogász Egylet, így a Megyei Szervezet kiemelt célja a hasonló szakmai események, konzultációk megszervezése. Külön örömének adott hangot, hogy a Szegedi Törvényszék képviseletében a bírói kar is képviselteti magát.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke köszöntőjében szintén üdvözölte a kezdeményezést. Ismertette, hogy a bírói kar miként készült fel az új eljárási törvény 2018. január 1. napján történő hatályba lépésére. Kiemelte, hogy az Országos Bírósági Hivatal nem csak a törvény hatályba lépését megelőzően, hanem azt követően is kiemelt hangsúlyt fordít a gyakorlati tapasztalatok elemzésére, és ezen tapasztalatok alapján folyamatosan kezdeményezi a szükséges módosításokat is.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének kezdeményezésére vált illetékmentessé a keresetlevelek visszautasítása is, amelyek száma 2018. II. félévben az összes beérkezett ügyek számának mintegy 14%-át tette ki országosan. Ehhez képest a Szegedi Törvényszék illetékességi területén működő Szegedi Járásbíróság esetében ez a szám csak 9,1% volt. Elnök Asszony hangsúlyozta, hogy az Országos Bírósági Hivatal nem csak az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó módosítások vonatkozásában tesz folyamatos kezdeményezéseket a jogalkotó felé, hanem a bírák, bírósági szervezet egésze számára is folyamatosan törekszik a felmerülő jogalkalmazási problémák kezelésére és az egységes joggyakorlat kialakítására.

Prof. Dr. Szabó Imre, a Polgári Perjogi Kodifikáció Szerkesztőbizottság elnöke az új Pp. dilemmái: Kérdések és álkérdések címmel tartott előadásában ismertette az új Polgári perrendtartás megalkotásának indokait, kitérve a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának 2013. évi munkásságára is. Kiemelte, hogy a keresetlevél tartalmi követelményének Pp.-beli listája sorvezetőként szolgál az ügyvédek számára, amelyet az új eljárási kódex többi rendelkezéseivel együtt az Alaptörvény által említett józan észnek megfelelően kell értelmezi. Előadásában kitért a keresetlevelek visszautasításának eddigi tapasztalataira is.

Dr. Komáromi Zoltán, a Szegedi Törvényszék tanácselnöke a Polgári per létszakaszai, a perfelvétel című előadásában ismertette az elsőfokú eljárás perfelvételi szakának sajátosságait, végigvezetve a jelenlévőket a perindítástól egészen a perfelvétel lezárásáig. Előadásában kiemelt figyelmet szentelt a bíróság közrehatási tevékenységének és az anyagi pervezetés szabályainak is, ismertetve az eddig végzett joggyakorlat egységesítő munka keretében a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása, valamint a Kúrián belül működő Konzultációs Testület állásfoglalásait is.

Előadásában külön figyelmet szentelt azon neurarchikus pontoknak, amelyek a keresetlevél visszautasításául szolgálhatnak, valamint az egyes perfelvételi iratok jellemzőire és azok szabályaira.

Dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Járásbíróság elnöke az új Pp. bírói szemmel című előadásában az egyes bizonyítási kérdések körében kiemelt figyelmet szentelt a szakértői bizonyítás megváltozott szabályainak, így különösen a magánszakértői vélemény szerepének és annak a peres eljárás során történő alkalmazásának is.

Az előadásokat követően a jelen lévők kérdéseket tehettek fel, amely kérdések kapcsán az előadók és a jelenlévők között több kérdésben is aktív diskurzus alakult ki.

A rendezvényen jelen lévők nagy száma és a rendezvényt követően konzultáció is rámutatott arra, hogy szükség van a hasonló jellegű szakmai események megrendezésére, amelyet a jövőben Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete rendszeressé kíván tenni, és amelyhez a Szegedi Törvényszék elnöke is biztosította a törvényszék támogatását.

Szeged, 2019. január 22. napján

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya