Összbírói értekezlet a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék 2017. április 20. napján tartotta összbírói értekezletét, melynek keretében bemutatásra kerültek a Szegedi Törvényszék 2016. évben elért eredményei.

Az összbírói értekezletet megelőzően dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács tagja és dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke tartottak közös sajtótájékoztatót.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke kiemelte, hogy a Szegedi Törvényszék ügyforgalmi adatainak elemzése kapcsán megállapítható, hogy az érkezett ügyek számát 2016. évben is meghaladta a befejezett ügyek száma. Összesen 50.421 db ügy érkezett, míg bíráink, titkáraink magas színvonalon, a hatékonyság és időszerűség követelményeit szem előtt tartva 51.415 db ügyet fejeztek be. Ennek köszönhetően a folyamatban maradt ügyek száma 8.299 db, amely az előző évi adatokhoz képest (2015. évben 9.289 db, 2014. évben 9.358 db) csökkenést mutat.

Kifejtette, hogy az ítélkező tevékenységet az elmúlt évben a büntető és polgári ügyszakot is érintő peres ügyérkezés növekedése is meghatározta. A bíróságra 2016. évben összesen 16 209 db peres ügy érkezett, amely 115 %-a a 2015. évben érkezett ügyek számának. A Szegedi Törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok büntető ügyszakában az összes büntető peres ügyérkezés 2015. évhez viszonyítva 40%-os növekedést mutat, amely az illegális migrációval összefüggő bűncselekmények számának köszönhető.

Ismertette, hogy az elmúlt évben az összesített járásbírósági peres befejezés 4,5 %-kal haladta meg az összes peres érkezést és közel 50 %-kal több, mint a 2015. évi peres befejezés volt. Ezen túlmenően a Szegedi Törvényszék illetékességi területén található járásbíróságok jelentős eredményt értek el a folyamatban maradt büntető peres ügyek számát illetően, azok száma a tavalyi évhez viszonyítva 10,8 %-kal csökkent, amely a járásbírósági büntető ügyszakos bírák hatékony ítélkezésének köszönhető.

Összesítve a peres befejezett ügyek száma az elmúlt évben 16 455 db volt, amely az előző évi adatokhoz képest lényegesen emelkedett, a 2015. évi befejezés 118,5 %-ának felel meg.

Elnök Asszony kiemelte, hogy a járásbíróság büntető ügyszakos bírái minden, a bírói munkát mérő statisztikai szempont szerint az országos átlag felett teljesítettek, így a kitűzött és tárgyalt ügyek havi átlagos számában is.

A törvényszéki elsőfokú ítélkezés kapcsán kifejtette, hogy a törvényszék elsőfokú hatáskörébe bonyolult megítélésű ügyek tartoznak, ennek ellenére a törvényszék 2016. évben is jelentős eredményt ért el ezen ügyek elbírálása vonatkozásában. Ezen ügyek tekintetében a befejezések száma 36,7%-kal volt több az országos átlagnál.

A bíróság kiemelkedő teljesítményét és az ítéletek meggyőző erejét mutatja továbbá, hogy járásbírósági szinten büntető ügyszakban a határozatok 85,5%-a, civilisztikai ügyszakban pedig a határozatok 93,3%-a elsőfokon jogerőre emelkedett. Mindemellett a hatályon kívül helyezések száma is csökkent.

Mint ahogyan azt dr. Tárkány-Szűcs Babett elmondta, 2016. I. félévében dömpingszerűen megemelkedett a tömeges bevándorlással kapcsolatos büntetőeljárások száma: összesen 2075 db ilyen ügy érkezett. Az ügyérkezés száma februárban különösen kiugró volt: 880 db, ebből február utolsó hetében érkezett 364 db, ami közel kétszerese a megelőző két hónap teljes ügyérkezésének.

Megköszönte az OBH elnöke által nyújtott támogatást, amellyel és a törvényszékek összefogásával, valamint a Szegedi Törvényszéken dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak példás munkájával a törvényszék sikeresen kezelni tudta a jelentős ügyteher növekedést.

A migráció a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot is érintette. A közigazgatási peres ügyeket illetően az előző évihez képest 27 %-al nőtt, a nemperes ügyeket illetően pedig országos szinten a 2. helyet foglalja el az érkezett ügyek száma, amely az előző évi ügyérkezés 554,9%-a. Mindezen nehézségek ellenére a Szegedi Törvényszék az időszerű ítélkezést sikeresen biztosítani tudta.

A Szegedi Törvényszék a „Szolgáltató bíróságért” program keretében a két éven túli peres ügyek számát 35,15 %-al csökkentette úgy, hogy közben a megalapozottsági mutatói is javultak. Kiemelkedő eredményt értek el a Szegedi Törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok büntető ügyszakban, ugyanis a büntető peres ügyek 70,4 %-a 6 hónapon belül, míg 82,6 %-a 1 éven belül befejezésre került. Ez 8 %, illetve 6 %-kal jobb, mint az előző évi eredmény.

A törvényszék az elmúlt évben részt vett a „Fenntartható Fejlődés” elnevezésű programban, amelynek keretében többek között sor került a tanúgondozási és „Nyitott Bíróság” programok továbbfejlesztésére, a bírák és igazságügyi alkalmazottak folyamatos képzésének biztosítására, a panasznapi nyomtatványok felülvizsgálatára, és költségtakarékos intézkedések bevezetésére.

A tanúgondozási program népszerűsége továbbra is töretlen, napi rendszerességgel érkeznek megkeresések a Szegedi Törvényszék és az illetékességi területén található járásbíróságok tanúgondozóihoz. Minderre tekintettel a Szegedi Törvényszék a „Fenntartható Fejlődés” program keretében 18 főre emelte tanúgondozóinak számát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanúgondozók által átadott információk nagyban elősegítik a megidézett személyek bíróság előtt való megjelenését.

A „Nyitott Bíróság” program keretében a Szegedi Törvényszékre az elmúlt évben összesen több, mint 1300 fő látogatott el. A törvényszék a szokásos programokon (tárgyaláslátogatások, jogi témájú előadások) túlmenően rendhagyó eseményeket is megvalósított, mint a Shanghai Politika- és Jogtudományi Egyetem hallgatói részére tartott angol nyelvű perszimulációs előadás. A „Fenntartható Fejlődés” program keretében a Szegedi Törvényszék egy új programelemet is bevezetett, amely nagy népszerűségnek örvendett; a Szegedi Járásbíróság bírája által egy fiatalkorú személy elleni büntetőeljárásról készített rövidfilmet tekinthették meg a középiskolás diákok.

A Szegedi Törvényszék továbbra is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a bírósági közvetítők segítségével a peres eljárások lerövidíthetők legyenek, és elkerülhető legyen a felek közötti személyes kapcsolat megromlása. A 2016. évi eredmények azt támasztják alá, hogy egyre ismertebb és elfogadottabb a mediáció, és egyre többen veszik igénybe ezt az alternatív vitarendezési módot, amelyet az is alátámaszt, hogy az összes ügyérkezés 38 %-a megállapodással fejeződött be.

Az összbírói értekezleten elhangzott, hogy az Országos Bírósági Hivatal által kiírt épületfejlesztési és felújítási pályázatoknak köszönhetően közel 990 millió forintból sor került a Szegedi Törvényszék kazánjának és a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fűtéshálózatának teljes rekonstrukciójára, valamint a Tisza Lajos krt. 2-4. szám alatti épület törvényszék vagyonkezelésében lévő részének klimatizálására. Mindezeken felül a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon bűnjelkamra kialakítására, valamint a Makói és a Szentesi Járásbíróságon, illetőleg a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Cégbíróság elhelyezésére szolgáló épületben a bútorzat cseréjére is sor került. A Szegedi Törvényszék Széchenyi tér 4. szám alatti épületének rekonstrukciója a jövő évben kezdődik meg, a munkálatok várhatóan 2020-ra fejeződnek be.

Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke kiemelte, hogy a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék közötti együttműködés példaértékű, amely az elmúlt évben közösen megvalósított képzési projektek eredményességét is nagyban elősegítette.

Dr. Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja az Országos Bírói Tanács elmúlt évi működéséről, az OBT által hozott nagyobb jelentőségű határozatokról számolt be.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke méltatta a Szegedi Törvényszék elmúlt évben elért eredményeit. Kiemelte, hogy a Szegedi Törvényszék országos átlagban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, megjegyezte továbbá, hogy a magyar bíróságok a hatékonysági mutatókat illetően európai viszonylatban is jó helyet foglalnak el. Az elkövetkezendő időszak nehézségei között említette az elért eredmények változatlan fenntartását annak ellenére, hogy az új eljárási törvények hatályba lépésére tekintettel a bíráknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük.

Az értekezlet keretében hagyományosan átadásra került az "Év bírája" kitüntetés, amelyet a bírák szavazatai alapján az idei évben Juhászné dr. Prágai Erika, a Szegedi Törvényszék büntető ügyszakos tanácselnöke vehetett át.

Az összbírói értekezleten részt vett dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke, Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke, valamint dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium állami igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára is.

Szeged, 2017. április 21. napján

 

További képekért kattintson ide.

 

a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya