Tájékoztató a Kp. hatálybalépésével bekövetkező szervezeti változásokról

2018. január 1-jén hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.), amely alapvetően megváltoztatja a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok elé vihető perek szabályrendszerét és a közigazgatási perekben ítélkező bíróságok – köztük a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – hatáskörét és illetékességét.

A Kp. alapján a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok elé vihető közigazgatási jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt eredményező cselekményének, vagy a cselekmény elmulasztásának jogszerűsége.

Közigazgatási cselekménynek minősül az egyedi döntés, a hatósági intézkedés, az egyedi ügyben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – általános hatályú rendelkezés, valamint a közigazgatási szerződés. Közigazgatási jogvitának minősül a közszolgálati és a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvita is.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások fognak tartozni, amelyek elsőfokú elbírálását törvény nem utalja a Fővárosi Törvényszék vagy a Kúria hatáskörébe.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe fognak tartozni a Kp. szabályai alapján a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, a köztestület és a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per. Emellett a Fővárosi Törvényszék dönt – az egész országra kiterjedő illetékességgel – a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos perben, a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá törvény eltérő rendelkezésének hiányában mindazon közjogi jogvitákban, amelyeknek elbírálását törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja. A Kp. alapján kizárólag a Ksztv. szerinti kormányhivatalok közigazgatási tevékenységének vizsgálata tartozik a Fővárosi Törvényszékhez, a fővárosi és megyei kormányhivatalok közigazgatási tevékenységének elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróságok jogosultak.

A Fővárosi Törvényszék közigazgatási perekben az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozatával szemben – ha fellebbezésnek helye van – általános fellebbviteli bíróságként jár el, vagyis a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság elsőfokú közigazgatási tárgyú határozata ellen a Fővárosi Törvényszékhez lehet majd fellebbezni, nem a Szegedi Törvényszékhez.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe nem utalt közigazgatási ügyekben Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye területén megvalósult közigazgatási tevékenység esetében általában a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes eljárni. Ezáltal a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a felsorolt három megye tekintetében kijelölt regionális bíróságnak minősül.

A fentiektől eltérően a társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással, illetve az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perekben változatlanul az a közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a felperes belföldi lakóhelye – jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet székhelye –, ennek hiányában a közigazgatási szerv székhelye található.

Fontos változás, hogy a Kp. a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pereket nem munkaügyi, hanem közigazgatási pernek minősíti, ezért a Kp. szabályai alapján kell ezeket a pereket elbírálni. A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per elbírálására a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság akkor illetékes, ha a munkavégzés helye Csongrád megye. A természetes személy felperes a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

A közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perre a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság akkor illetékes, ha a szerződés megkötésének helye Csongrád megye. A felek a közigazgatási szerződéssel kapcsolatban felmerült jövőbeli jogvitájuk esetére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási szerződés egyedileg megtárgyalt szerződési rendelkezésében kiköthetik valamely regionális közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét, de a Kp. kifejezetten megtiltja a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének kikötését.

A Kúria hatáskörébe a helyi önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás, a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárás és az alkotmányjogi panasz orvoslása eljárási eszközének megállapítására irányuló eljárás tartozik.

A Kp.-t 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell először alkalmazni. A 2017. december 31-én első fokon folyamatban lévő, a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe kerülő közigazgatási ügyeket, továbbá az első fokon befejezett ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedéseket kell tenni, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság köteles hivatalból megküldeni a Fővárosi Törvényszéknek.

A fenti ügyeken kívül a 2017. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási pereket 2018. december 31. napjáig továbbra is az eredetileg eljáró Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság intézi.

A közigazgatási perekben eljáró régió központ bíróságokat és azok illetékességi területét az alábbi térkép szemlélteti:

közig térkép

 

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egyelőre változatlanul a 6720 Szeged, Tábor u. 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában fogadja Tisztelt Ügyfeleit 2018. január 1-jét követően is.