Új Ptk.-nak való megfelelés – Alapítvány

 • A törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető (Ptk. 3:1. § (4) bek.)
 • A jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezése
 1. név
 2. székhely
 3. cél vagy fő tevékenység
 4. létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy székhelye
 5. teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje
 6. első vezető tisztségviselője (Ptk. 3:5. §)
 • A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Ennél alacsonyabb → semmis (Ptk. 3:27. § (3) bek.)
 • A jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el. Képviseleti joga önálló. Kógens! (Ptk. 3:29. § (1) bek.)
 • Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. (Ptk. 3:384. § (2) bek.)
 • KÖTELEZŐ:
 1. az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítését, határozott időre történő létesítésnél a határozott időtartamot;
 2. az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályait;
 3. a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat, a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi tagság esetén a határozott időtartamot, továbbá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat (Ptk. 3:22. § (3) és (4) bekezdés ÉS PTK: 3:397. § (3) és (4) bekezdés);
 4. a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait. (Ptk. 3:391. § (1) bek.)
 • szükség szerint
 1. az alapító jogainak meghatározott alapítványi szerv hatáskörébe utalásáról;
 2. az alapítói jogok átruházásának szabályairól;
 3. az alapítványhoz való csatlakozásnak vagyoni juttatás fejében történő megengedéséről, annak feltételeiről és a csatlakozót megillető alapítói vagy egyéb jogokról;
 4. gazdasági tevékenység folytatásáról és ennek kereteiről;
 5. az alapítványi szervek hatásköréről és eljárási szabályairól; (+ Ptk. 3:19. § (2) bek. nem szavazhat)
 6. az alapítók gyűlésének létesítéséről és e gyűlés működési szabályairól;
 7. az e törvényben nem nevesített alapítványi szervek létesítéséről, eljárási szabályainak meghatározásáról, tagjainak kinevezéséről, visszahívásáról és javadalmazásáról;
 8. az alapítvány képviseletének részletes szabályairól, ideértve az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának a meghatározását;
 9. a kedvezményezettek körének meghatározásáról, illetve a kedvezményezett személyek megjelöléséről, továbbá a kedvezményezetteket megillető szolgáltatásról és jogokról;
 10. az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó vagyona jogosultjának megnevezésről. (Ptk. 3:391. § (2) bek.)
 • Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Eltérő → semmis. (Ptk. 3:397. § (3) bek.)
 • Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Eltérő → semmis. (Ptk. 3:397. § (4) bek.)
 • A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart. Ennél ritkább → semmis. (Ptk. 3:399. § (2) bek.)