Közhasznúsági nyilvántartásba vételhez csatolandó iratok

Formai követelmények - Egyesület, Alapítvány

 

Kötelezően csatolandó iratok

 • Változásbejegyzés iránti kérelem
 • Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem
 • A vezető tisztségviselő(k) nyilatkozata, hogy nem esik/esnek az Ectv.-ben meghatározott kizáró ok alá (Cnytv. 44. § (5) bekezdés)
 • a korábbi két, lezárt üzleti év beszámolója, 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti közhasznúsági melléklet (Ectv. 32. § (4) és (5) bek.)

 

Szükség szerint kötelezően csatolandó iratok

 • képviseleti jog igazolása
 • a létesítő okirat módosítása esetén a létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező – ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő – igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot. (Cnytv. 38. § (2) bekezdés)
 • egyesületnél közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív, valamint a tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével) és aláírásával ellátott, az alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – mellékletét képező tagjegyzéket, vagy (Cnytv. 63. § a) pont)
 • az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát. (Cnytv. 63. § b) pont)
 • alapítványnál az alapító okirat módosításáról rendelkező alapítói döntés (több alapító – mindegyik aláírásával)
 • Felügyelő szerv létrehozása → Cnytv. 64. §
 • székhely módosítás esetén a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata
 • név változás esetén Cnytv. 21. § (3)-(7) bekezdés, 35-36. §
 • a szervezet belső szabályzata

 

 

Egyesület, alapítvány teljes személyes illetékmentességben részesül az Itv. 5. § (1) bekezdés d) és f) pontja alapján

 

Hivatkozott jogszabályok:

 • - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.)
 • - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)