Perújítás

A jogerős ítélet vagy a bíróság által jóváhagyott egyezség ellen perújításnak van helye, ha

 

  1. a fél oly tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az - elbírálás esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezhetett volna;

  2. a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt a törvény ellenére lett pervesztes;

  3. a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak;

  4. a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették.

 

Az 1. pont alapján a felek bármelyike csak akkor élhet perújítással, ha az ott említett tényt, bizonyítékot vagy határozatot a korábbi eljárás során hibáján kívül nem érvényesíthette, vagy a bíróság által jóváhagyott egyezség elleni perújítás esetén akkor, ha a perújító fél a perújítás alapjául szolgáló tényről vagy bizonyítékról (ítéletről, határozatról) az egyezség megkötésekor nem tudott.

 

A 2. pont alapján perújításnak csak akkor van helye, ha a perújítás okaként megjelölt bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok hiánya, hanem más ok zárta ki.

 

A 4. pontra hivatkozással csak az a fél élhet perújítással, akinek az iratot hirdetmény útján kézbesítették, és kizárólag akkor, ha a bíróság az elsőfokú eljárásban vagy egyéb perorvoslatban a fél hibáján kívül álló okból a jogkövetkezményeket nem mondhatta ki, és a fél a hirdetményi kézbesítést követő eljárást nem hagyta jóvá.

 

A perújítás során a sérelmet szenvedett fél csak az ítéletnek, vagy az ítélet hatályú döntésnek a tényállást megállapító részét kifogásolhatja. Nem lehet perújítással orvosolni ezért az ítélet meghozatalát megelőző eljárás alaki szabálytalanságait, és a jogszabály alkalmazásával elkövetett esetleges hibákat. Ezeknek a hibáknak az orvoslására szolgál a felülvizsgálati kérelem.

 

A perújítási kérelmet az alapul szolgáló bírói döntés jogerőre emelkedésétől, vagy a perújítás alapjául szolgáló tény, körülmény tudomásra jutásától számított 6 hónapon belül (szubjektív határidő) lehet előterjeszteni. A bíróság jogerős döntésétől számított 5 éven túl (objektív határidő) perújítás nem terjeszthető elő.

 

Amennyiben a perújító fél a perújítás okáról tudott, de személyes akadályoztatás miatt került csak később olyan helyzetbe, hogy a perújítással éljen, e körülményt bizonyítania kell, és nem elég valószínűsítenie.

 

A szubjektív határidővel szemben az igazolási kérelem előterjesztése nem kizárt. Az objektív határidőt ugyanakkor igazolási kérelemmel meghosszabbítani nem lehet.

 

A perújítási kérelmet mindig a perben eljárt elsőfokú bíróságnál kell benyújtani.

 

A perújítási kérelemben meg kell jelölni azt az ítéletet, amely ellen a perújítás irányul, s annak megváltoztatása iránt kérelmet kell előterjeszteni. A kérelemben meg kell jelölni a perújítás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait; ha a kérelmet a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől számított hat hónap eltelte után terjesztik elő, ennek okait elő kell adni.

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.