Meghatalmazott a perben

Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a fél helyett az általa vagy a törvényes képviselője által választott meghatalmazott is eljárhat.

 

Több személy részére is adható meghatalmazás, ilyen esetben a felet bármelyik meghatalmazott képviselheti, egy-egy perbeli cselekménynél azonban csak egyikük járhat el.

 

A perben meghatalmazottként eljárhat többek között a fél hozzátartozója, a fél pertársa, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, ügyvéd és ügyvédi iroda, jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet alkalmazottja, munkáltatójának gazdasági tevékenységével kapcsolatos perekben és akit erre jogszabály külön feljogosít.

 

Ügyvédjelölt az ítélőtábla és a Kúria előtti eljárásban – a törvényben meghatározott eseteket kivéve - nem járhat el.

 

Fő szabály szerint a peres eljárásokban a jogi képviselet nem kötelező.

 

Ettől eltérően kötelezően jogi képviselővel kell eljárni a Kúria, az ítélőtáblák, valamint a törvényszék jogszabályban meghatározott elsőfokú eljárásaiban, mert ennek hiányában a jogi képviselő nélkül eljáró fél eljárási cselekménye hatálytalan.

 

A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás esetén a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát első jelentkezése alkalmával a bíróságnak bemutatni az iratokhoz csatolás végett.

 

Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

A meghatalmazás szólhat akár az egész per vitelére, akár egyes perbeli cselekményekre is.

 

A meghatalmazásnak visszavonás, felmondás vagy a fél halála folytán való megszűnése a bírósággal szemben a bíróságnak való bejelentéstől, az ellenféllel szemben pedig a vele való közléstől hatályos.

 

A pártfogó ügyvédre vonatkozó legfontosabb szabályok:

 

A pártfogó ügyvédi képviseletet az illetékes jogi segítségnyújtó szolgálat kérelemre engedélyezi.

 

A pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését a fél a tárgyalás berekesztéséig kérheti a bíróságon, vagy kérelmét közvetlenül a jogi segítségnyújtó szolgálatnál is előterjesztheti.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.