A közvetítői eljárás

Az Önök közötti jogvita alkalmas arra, hogy közvetítői eljárás keretében történjen a konfliktusuk rendezése. A közvetítés lehetővé teszi Önök számára, hogy jogvitájukat egy pártatlan, harmadik személy, a közvetítői segítségével ugyan, de önmaguk oldják meg.

A bírósági közvetítői ügy peres vagy nemperes bírósági eljáráshoz kapcsolódó, a bírósági közvetítő által lefolytatott polgári nemperes ügycsoportba tartozik.

A bírósági közvetítésre alkalmas alapügyek a 2002. évi LV. törvény (Közvetítői törvény) (Kvtv.) 1. § (3) bekezdése alapján az alábbiak:

 • a házassági perek,

 • a szülői felügyelettel kapcsolatos perek (a korábbi gyermekelhelyezési, gyermekelhelyezés megváltoztatása),

 • a gyermek – és a törvényi alapú egyéb tartás iránti perek (például: rokontartásdíj, házastársi tartásdíj megállapítása, módosítása, megszüntetése),

 • egyéb polgári, gazdasági, munkaügyi perek.

 • a nemperes eljárások körében: a kontradiktorikus nemperes eljárások (pl.: különélő szülők között a gyermek sorsát érintő kérdésekben (lakóhely, iskola kijelölése, jogellenes gyermekelviteli eljárás).

Nem alkalmazható közvetítői eljárás: az apaság – és származás megállapítása, a szülői felügyeleti jog megszüntetése, a gondnokság alá helyezés iránti, közigazgatási perekben, sajtó helyreigazítási perekben, és alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárásokban, valamint a végrehajtási perekben.

A bíróság döntése szükséges a házasság érvényességének, illetőleg létezésének, vagy nem létezésének megállapításához, továbbá házasság érvénytelenítéséhez és a házasság felbontásához.

A bírósági közvetítői ügy megindulásának három alapfeltétele van:

 1. A vitás felek közötti peres, vagy nemperes eljárás (amelyben a közvetítői eljárás lefolytatása nem kizárt; a közvetítés nemperes eljárások esetében akkor merülhet fel, ha van a felek között rendezendő jogvita);

 2. A közösen előterjesztett kérelem;

 3. A kérelem egy olyan bíróságra érkezzen, amely bírósági közvetítői feladatokat is ellát (azaz van ott kijelölt bírósági közvetítő).

 

Ha a bírósági közvetítői feladatokat is ellátó bíróságnál egy folyamatban lévő per/nemperes eljárás felei – akár a Pp. 124. § (3) bekezdése, vagy a 148. § (2) bekezdése alapján az eljáró bíró tájékoztatását követően – közösen kérik az alternatív vitarendezési módot, a bírósági közvetítői ügy megindul.

A 2014. március 15. napján hatályba lépő új Ptk. Családjogi könyvében két területen jelenik meg a mediáció lehetősége:

 • a házasság felbontása,

 • a gyermekek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlása területén.

E körben a bíró akár kötelezheti is a feleket arra, hogy megjelenjenek a mediátornál, aki igazolást állít ki a megjelenésükről.

A fenti ügyekben az eljáró bíró pervezető felfüggesztő végzést hoz, és tájékoztatja a feleket arról, hogyan fordulhatnak a közvetítőhöz. Ez az ún. „kötelező” közvetítés.

Egyéb esetekben a felek önként kérhetik a mediációt akár a bíró ez irányú tájékoztatását követően. A felek kérelmére a bíróság az eljárás szünetelését állapítja meg a Pp. 137. § (1) bekezdés a.) pontja alapján, majd a felek közös kérelmének előterjesztése után a bírósági közvetítő a feleket meghívja az első közvetítői ülésre, és tájékoztatja az eljárás lényeges elemeiről.

Amennyiben a felek a tájékoztatást követően fenntartják a közvetítés iránti kérelmüket, ezt a bírósági közvetítővel együtt írásbeli nyilatkozatban rögíztik, és a nyilatkozattal megindul a bírósági közvetítői eljárás.

Ha a közvetítés a felek vitáját feloldó megállapodással fejeződik be akár részkérdésekben is, a felek a megállapodás birtokában kérhetik a peres vagy nemperes eljárás folytatását.

A bíró a folytatás iránti kérelem beérkezését követően határnapot tűz és a megállapodást részben vagy egészben egyezségbe foglalja és azt végzéssel jóváhagyja.

Amennyiben a közvetítői eljárás nem zárul megállapodással, a bíró a Pp. szabályai szerint érdemben dönt a felek jogvitájában.

Abban az esetben, ha a felek nem kérik az eljárás folytatását:

 1. A megállapodásban foglaltak betartására a Kvtv. szabályai az irányadók (önkéntes jogkövetés;

 2. Kérhetik a per megszüntetését a Pp. 157. § f.) pontja alapján;

 3. A per a Pp. 137. § (3) bekezdése alapján megszűnik.

 

 

A bírósági közvetítés folyamata:

 1. Bírósági közvetítői ügyfélfogadás időpontjáról, valamint a közvetítő személyéről a bíróság ad tájékoztatást a felek részére.

 2. A bírósági közvetítő az első tájékoztató megbeszélés időpontjáról és az eljárásban történő képviselet lehetőségéről 8 napon belül tájékoztatja a feleket.

 3. A bírósági közvetítő nyilatkozatban rögzíti, hogy mindkét fél kéri a közvetítői eljárás lefolytatását.

 4. Ha a közvetítői eljárás befejezése megállapodással zárul: kérhetik a felek az eljárás folytatását a megállapodás bírósági jováhagyása céljából.

 5. Amennyiben nem kérik a felek a peres/nemperes eljárás folytatását, a megállapodásban foglaltak betartására a Kvtv. szabályai az irányadók (önkéntes jogkövetés).

 6. Kérhetik a per megszüntetését a Pp. 157. § f.) pontja alapján.

 7. A per hat hónapi szünetelés után a Pp. 137. § (3) bekezdése alapján megszűnik.

 8. Ha a közvetítői eljárás nem zárul megegyezéssel, a közvetítői eljárás befejeződik:

  • azon a napon, amelyen az egyik fél közli a másik féllel és a közvetítővel, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti.

  • azon a napon amelyen a felek egybehangzóan kijelentik a közvetítő előtt, hogy kérik a közvetítői eljárás befejezését

  • a felek eltérő megállapodás hiányában nyilatkozat aláírásának napjától számított 4 hónap elteltével.

Az illetékre vonatkozó szabályok:

A bírósági közvetítés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 56. § (4) bekezdése szerint illetékmentes: az eljárási illetéket nem kell a feleknek fizetniük és a bírósági közvetítői díjazásban nem részesül.

Amennyiben más közvetítői is részt vesz a bírósági közvetítésben, díjazására Kvtv. rendelkezései az irányadók.

Az Itv. 58. §-a szerint mérsékelt illeték kedvezményében részesíthetők a közvetítésben résztvevők:

 • ha a per megszüntetését a felek közösen kérik,

 • ha az eljárás szünetelés folytán szűnik meg,

 • ha a felek egyezséget kötnek

 

Az Itv. 58. § (1), (2) és (9) bekezdései szerint akár 50 %-os, 70 %-os, illetve 90 %-os mérsékelt illetékkel is gazdaságosabbá válik a felek számára, ha közvetítői eljárás keretében rendezik jogvitájukat.

A közvetítői eljárásban a felek és más résztvevők a Kvtv. rendelkezése alapján teljes körű titoktartásra kötelezettek.

A felek igénybe vehetik a közvetítői eljárást bármely bíróságon, ahol bírósági közvetítő működik.

 

A Szegedi Törvényszék területén működő bírósági közvetítők:

dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella bíró, koordinátor

Székhelye: Szegedi Járásbíróság
Működési területe:

Szegedi Törvényszék
Szegedi Járásbíróság
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Ügyfélfogadási időpont: minden héten szerdán 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Szegedi Járásbíróság (Szeged, Széchenyi tér 4.)

Telefonos elérhetősége: +36 30 448 7057

 

Kanyáriné dr. Tuska Marianna szegedi járásbírósági titkár

Székhelye: Szegedi Járásbíróság
Működési területe:

Szegedi Törvényszék
Szegedi Járásbíróság
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Ügyfélfogadási időpont: minden héten csütörtökön 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Szegedi Járásbíróság (Szeged, Tisza L. krt. 2-4.)

Telefonos elérhetősége: +36 30 790 5760

 

Dr. Molnár Mária szegedi járásbírósági titkár

Székhelye: Szegedi Járásbíróság
Működési területe:

Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
Szentesi Járásbíróság
Csongrádi Járásbíróság

Ügyfélfogadási időpont: minden hónapban páros héten kedd 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Hódmezővásárhelyi Járásbíróság (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.)

Ügyfélfogadási időpont: minden hónapban páratlan héten szerda 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Szentesi Járásbíróság (6600 Szentes, Erzsébet tér 4.)
(A Csongrádi Járásbírósághoz tartozó ügyekben is)

Telefonos elérhetősége: +36 30 817 6298

 

Dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes szegedi törvényszéki titkár

Székhely: Szegedi Törvényszék
Működési területe: Makói Járásbíróság

Ügyfélfogadási időpontja: minden hónapban páros héten csütörtökön 9:00 órától 15:00 óráig
Helye: Makói Járásbíróság (6900 Makó, Megyeház u. 2.)

Telefonos elérhetősége: +36 30 790 0536

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.