Jogutód perbehívásának bejelentése

A felek személyében bekövetkező változás legáltalánosabb és leggyakoribb esete a felperes illetve az alperes személyében bekövetkező perbeli jogutódlás.

A per tárgyát képező jogviszonyban három esetben következhet be a jogutódlás: a fél halála, jogi személy megszűnése, illetve egyéb jogutódlás folytán. (A felperes személyének helyesbítése nem minősül jogutódlásnak,.)

1. A peres fél halála esetén örökését az ellenérdekű fél perbevonhatja. A közjegyző által kiadott jogerős hagyatékátadó végzés tartalmazza az örökösök (jogutódok) megnevezését, és a jogaik/kötelezettségük mértékét. A jogerős hagyatékátadó végzést vagy öröklési bizonyítványt a perbehívás bejelentésével egyidejűleg csatolni kell.

2. A fentihez hasonló az eljárás a peres fél jogutóddal történő megszűnése esetén is, leggyakrabban pl. cégek átalakulása, összeolvadása, kiválása esetén. A jogutódlás cégkivonattal kell igazolni.

3. Jogutódlás történik a per tárgyát képező jogviszonyban bekövetkező egyéb személyi változás esetében is, így például engedményezés, tartozásátvállalás, vagy a per tárgyának elidegenítés esetében. Ebben az esetben az alperes jogutódját a felperes perbehívhatja.

Nincsen helye perbeli jogutódlásnak elsősorban az olyan perekben ahol az igényérvényesítés személyhez kötött, mint pl. házassági perekben, gyermektartási díjjal kapcsolatos perekben.

A perbevonást írásban, vagy a tárgyaláson szóban lehet bejelenteni.

A jogutód a perből elbocsátott jogelődjének helyébe lép; a jogelőd elbocsátásáig végzett perbeli cselekmények és az addig meghozott bírói határozatok vele szemben is hatályosak.

A bíróság a jogutódlás, illetőleg a jogelőd perből történő elbocsátása tárgyában alakszerű határozatot hoz, amely ellen jogorvoslatnak van helye.

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.