Egyesület megszűnése

Az egyesület törlésére alapvetően két okból kerülhet sor, az egyik a szervezet döntésén alapul, míg a másik eset az, ha a szervezet működése nem felel meg a jogszabályoknak és ezért kell a szükséges eljárás lefolytatását követően törölni a nyilvántartásból.
 

Ha a törlés oka az egyesület elhatározása, a szervezet végelszámolási eljárás lefolytatását követően kérheti a törlését a nyilvántartásból.

 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén- ha az egyesület nem fizetésképtelen- végelszámolás lefolytatásának van helye.

 

Ha az egyesület döntéshozó szerve határoz az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről vagy határozatban megállapítja, hogy az egyesület megszűnt egyúttal dönt az alábbiakról:

határoz a végelszámolás elrendeléséről

megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját

megválasztja a végelszámolót

rendelkezik a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról
 

A végelszámolás bejelentése iránti kérelmet a kijelölt végelszámolónak kell benyújtania, az egyesület változásbejegyzési kérelmének előterjesztésére szolgáló űrlapon.

A végelszámoló által a végelszámolás bejelentése iránt benyújtott változásbejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell

a) a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét,

b) a végelszámolás kezdő időpontját

c) a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a megbízásából eljáró természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét

is.

az űrlapon be kell jelenteni a civil szervezet ügyintéző és képviseleti szerve megbízatásának megszűnését. (amennyiben a végelszámoló személye nem azonos a nyilvántartásban szereplő képviselővel, úgy kérni kell a korábbi képviselő törlését.)

 

A végelszámolás bejelentése iránti változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell

a) a szervezet megszűnését elhatározó közgyűlés jegyzőkönyvét

b) a szervezet megszűnését elhatározó közgyűlés jelenléti ívét a jelenlévő tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével), aláírásával, képviselet esetén a képviseleti minőség feltüntetésével

c) a szervezet jogutód nélküli megszűnését elhatározó, és a végelszámolás megindítására, a végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozatát,

d) a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatot,

e) szükség szerint a nyilatkozatot arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról a szervezet tájékoztatta.

A civil szervezetek végelszámolására és a végelszámoló feladataira vonatkozó részletes szabályokat a 2011. évi CLXXV. törvény II. fejezete tartalmazza.

 

Ha az egyesületnek nincs vagyona és adószámmal nem rendelkezik, végelszámolás helyett kérheti a bíróságtól egyszerűsített törlési eljárás lefolytatását is.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.