Az egyesület nyilvántartásba vételéhez csatolandó iratok

Kötelezően csatolandó iratok:

az egyesület nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem (űrlap),

az egyesület alapszabálya,

ha alakuló ülés tartására került sor, az egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyve és jelenléti íve, valamint az alapító tagok nevével, lakóhelyével ( székhelyével) és aláírásával ellátott, az alapszabály-nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt-mellékletét képező tagjegyzék

ha alakuló ülés tartására nem került sor, az alapító tagoknak az alapszabályt elfogadó egybehangzó akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat és az alapszabály-nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt-mellékletét képező tagjegyzék

tisztségviselői nyilatkozatok: az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tisztség elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata,

székhelyhasználatot engedélyező, valamennyi tulajdonos/haszonélvező által  aláírt nyilatkozat  ( a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a székhelyhasználat jogcímét: pl. szívességi használat, bérlet stb. )

székhelyként bejegyezni kért ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (szemle)  

 

Szükség szerint csatolandó iratok:

Amennyiben képviselő jár el a kérelmező nevében, a képviseleti jogot igazolni kell (meghatalmazással).

Ha az alapító tagok között jogi személy van, csatolni kell a jogi személyiségét igazoló okiratot, valamint a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okiratot.

Ha az alapító tagok között jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság van, csatolni kell a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való működést igazoló okiratot és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okiratot (pl. cégkivonattal).

Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza,csatolni kell a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének a nevét tartalmazza, csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.

Engedélyhez kötött név szerepeltetése esetén csatolni kell a névviseléshez adott – jogszabályban előírt – engedélyt.

Ha a kérelmező a szervezet magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezését is kéri nyilvántartásba venni, csatolnia kell a magyar nyelvű elnevezés külön jogszabály szerinti idegen nyelvű fordítását. A külön jogszabály szerinti fordítás a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) Mt. sz. rendelet alapján, képesítéssel rendelkező szakfordító által elvégzett fordítás. Hiteles, OFFI által készített fordításra csak akkor van szükség, ha a bíróságnak kétsége merül fel a fordítás megfelelőségével szemben, és annak beszerzésére külön felhívja a képviselőt.

Felügyelő szerv esetén a felügyelő szerv tagjainak a tisztség elfogadására és a jogszabályban

meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata.

Külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését igazoló okirat, nyilatkozat.

 

 

 

 

Elkülönítetten csatolandó iratok:
Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez elkülönítve kell csatolni az olyan iratot, amely mind nyilvános, mind nem nyilvános, vagy csak nem nyilvános adatokat tartalmaz. (Cet. 65. §) Nem nyilvános adat pl. az alakuló ülés jelenléti íve, vagy a székhelyhasználatra vonatkozó bérleti szerződés, amely a szerződő felek személyes adatait tartalmazza. A törvény indoklása szerint ezen iratok elkülönített csatolására azért van szükség, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően legyen biztosítható a nyilvános iratokhoz való hozzáférés.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.