Alapítvány megszűnése

Az alapítvány jogutód nélkül az alábbi esetekben szűnik meg:

 

határozott időre hozták létre és ez az időtartam eltelt

az alapító az alapítvány megszűnését meghatározott feltételhez kötötte és e feltétel bekövetkezett

az alapítvány a célját megvalósította és az alapító új célt nem határozott meg

az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált és a cél módosítására, vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy

az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet

 

 

A kuratórium kötelessége, hogy a megszűnési okról az alapítót értesítse. A megszűnési ok beállta esetén az alapító dönthet a cél módosításáról, az alapítvány egyesüléséről vagy más olyan megoldásról, amely az alapítvány részben, vagy egészben történő való megújulását szolgálja. Amennyiben az alapítvány fennmaradása érdekében tett intézkedésre nincs mód, az alapítónak kell az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló polgári nemperes eljárást kezdeményezni.

 

A kérelmet az alapító nyújtja be az alapítványt nyilvántartó törvényszéken.( nem szükséges űrlapon előterjeszteni)

A kérelmet minden esetben meg kell indokolni. Ha a kérelem előterjesztésének indoka az, hogy az alapító okiratban meghatározott idő eltelt, a kérelemben erre kell hivatkozni.

Közölni kell az alapítvány adószámát, vagy igazolni kell, hogy az alapítvány fennállása során adószámmal nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik.

 

A kérelemhez csatolandó iratok:

 

alapító(k) határozata a megszűnés megállapításának kezdeményezésére vonatkozóan

a kuratórium elnökének nyilatkozata arról, hogy van-e bármilyen vagyona, tartozása az alapítványnak

az alapítvány 30 napnál nem régebbi bankszámla kivonata

NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek nincs az adóhatóság által nyilvántartott tartozása

kérelmet alátámasztó okiratok

A bíróság a kérelemről végzéssel határoz. Ezt követően kényszer-végelszámolás vagy egyszerűsített törlési eljárás lefolytatása után kerül sor az alapítvány nyilvántartásból való törlésére. Ezen eljárások megindítására hivatalból kerül sor, külön kérelem benyújtására már nincs szükség.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.