szabálysértési

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEKRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

 

A szabálysértési ügyek kapcsán felmerülő problémákkal az ügyfelek a kezelőirodán dolgozókat személyesen, postai vagy telefonos úton keresik meg, és várnak el a jogszabályokra, valamint az ügyeikre vonatkozó naprakész tájékoztatást. A folyamatosan változó jogi környezet mellett mindez rendkívüli megterhelést jelent, különösen, ha az ügyfél a kellő ismeretek hiányában nem tudja pontosan megjelölni azt a célt, amelyet a megkereséssel el kíván érni.

 

A kérdések túlnyomó többsége azonos élethelyzetek mellett, azonos vagy hasonló jogi problémákkal függ össze, így azok tipizálhatóak, kategorizálhatóak, általánosíthatóak, összességében az egyszerűbb anyagi, eljárás- és végrehajtási jogi ismeretek hiányára vezethető vissza. Ezen kérdések megválaszolására tömegesen kerül sor, mint ahogy a hiányosan, pontatlanul előterjesztett kérelmek, beadványok benyújtására is, amelyek megválaszolása vagy hiánypótlási „eljárást” követő elintézése szükségtelen energiaráfordítást igényel.

 

A részletezett problémák okán a szabálysértési ügyintézésben részt vevő bírósági titkároknak, ügyintézőnek és leíróknak, tisztviselőknek sokszor kell adott esetben egyazon ügyben több alkalommal ugyanazt a típusválaszt adniuk vagy tájékoztatást nyújtaniuk a jogszabályok szövegére vagy az annak megfeleltethető kérelem tartalmára vonatkozóan.

 

Mindezek kiküszöbölését szolgálhatja egy gyakori kérdésekre vonatkozó ügyféltájékoztató (GYIK) bevezetése, közzététele a kezelőirodákon, valamint a Szegedi Törvényszék elektronikus felületén.

 

A tájékoztató elkészülése a Szegedi Törvényszék Elnökének a „Szolgáltató bíróság” koncepciójába, valamint az Országos Bírósági Hivatal Elnökének azon stratégiai céljába, miszerint az ügyek ésszerű időn belül elbírálása megtörténjen, szervesen illeszkedik. Mindemellett alkalmas a jogbiztonság és az ügyfelek bizalma növelésére, továbbá az egységes jogalkalmazás iránti igény kielégítésére is.

 

A szabálysértési jog folyamatos büntetőeljáráshoz közelítése, a büntetendő cselekmények kriminalizációja több szintű, ugyanakkor rövid időn belül megvalósult szabályozás eredménye, amely miatt fennáll a veszélye – a további módosítások lehetőségére – tekintettel, hogy az újonnan bevezetett rendelkezések új, de ismét tömegesen előforduló kérdéseket vetnek fel. Ebbe beletartozik az egyes szabálysértési hatóságok vagy éppen a bíróság hatáskörébe utalt szabálysértések számának vagy az érdemi döntésen túlmutató feladatoknak növekedése, illetve a szankcionálandó cselekmények szabályozásának vagy az ún. kerettényállásokat tartalommal megtöltő további jogszabályoknak a változása. Erre megoldást az jelenthet, ha időről-időre felülvizsgálva a tájékoztató szövegét, és visszajelzést kérve azoktól, akik mindennap a fentiek szerinti gyakran ismételt kérdések megválaszolásával töltik munkaidejüket, folyamatosan frissülő tartalommal kerül kiegészítésre a tájékoztató.

 

A szabálysértési ügyekben eljáró bírósági titkároknak jelentős munkaidő-megtakarítást jelent, ha az ügyfelek a bírósági eljárás megindulását követően a leglényegesebb jogszabályi rendelkezésekkel megismerkedhetnek, és az annak megfelelően kitöltött kérelmeiket, beadványaikat anélkül lehet elbírálni, hogy hiánypótlásra, felhívásra kerülne sor, illetőleg a gyakran ismételt kérdések között feltüntetett problémákkal szükségtelenül keresnék meg a döntésre jogosultat. Mindemellett az a cél is elérhetővé válik, hogy a tömegesen eldönthető problémák megválaszolásában a bírósági ügyintézők bevonása megvalósuljon, ennélfogva a felszabaduló bírósági titkári munkaerő a büntetőbírói munkateher csökkentésére fordítható.

 

Az ügyfelek személyes, postai vagy telefonos tájékoztatása az irodai alkalmazottakat sem vonná el a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítésétől, munkavégzésük hatékonyságának, időszerűségének növekedése mellett azt is eredményezi, hogy az ítélkezés azon folyamatába, amely a meghozott döntések leírásával függ össze, bevonhatóak lennének, ezáltal mérsékelve a büntető ügyszakos bírák mellett dolgozó írnokok, tisztviselők munkaterheit. Mindez tehát az emberi erőforrások optimális elosztásához, hasznosításához kapcsolódó stratégiai cél megvalósulásának egyik állomása lehet.

 

Ezen fejlesztésben mutatószámként jelentkezik a szabálysértési ügyekkel érintett ügyfelek száma, az általuk feltett kérdések száma, a kérdésekkel foglalkozó bírósági dolgozók száma, valamint az azonos tartalmú, tipizálható, tömegesen előforduló kérdésekre adott válaszok száma mellett az ügyféltájékoztatók száma.

 

Ez idáig a Szegedi Törvényszék illetékességi területe alá tartozó járásbíróságok kezelőirodáin vagy a bíróság internetes felületén nem került elhelyezésre, közzétételre a szabálysértési ügyekkel kapcsolatos, gyakran feltett kérdésekkel foglalkozó tájékoztató.

 

Szabálysértési ügyekkel kapcsolatos törvények:

 

I. Főbb törvények:

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.)

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (régi Btk.)

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.)

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.)

 

II. Keret- és háttérjogszabályok:

A Rendőrségről szóló 1994. XXXIV. tv. (Rtv.)

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv.

A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. tv.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. tv.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi. CXXXV. tv.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv.

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. tv.

A sportról szóló 2004. évi I. tv.

A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. tv.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv.

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVI. tv.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv.

A lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. tv.

A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. tv.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.

A közterület-felügyeletről szóló 1997. évi LXIII. tv.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. tv.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. tv.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. tv.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv.

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tv.

A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. CLIX. tv.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 2010. évi CXXII. tv.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv.

A szabad mozgás tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. tv.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. tv.

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. tv.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. tv.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. tv.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XCIII. tv.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tv.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv.

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. tv.

A légiközlekedésről szóló 1995. XCVII. tv.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. tv.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv.

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. tv.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. XLI. tv.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv.

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv.

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. tv.

A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. tv.

 

III. Egyéb törvények:

Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. tv.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.

 

Szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos rendeletek:

 

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. Tvr.)

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről szóló 173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

A nemesfémtárgyak ellenőrzéséről és jelöléséről szóló, Bécsben, 1972. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 223/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról szóló 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet

A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló 73/2013. (XII. 18.) BM rendelet

A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet

A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet

A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 17/2012. (IV. 5.) BM rendelet

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet

A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

A földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 2/1998. (I. 12.) FM rendelet

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet

A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet

A rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet

Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

Az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól szóló 31/2013. (XII. 2.) KIM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

A forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet

A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

A lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről szóló 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet

A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól szóló 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet

A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.