polgári

Beszélhetek-e a bíróval tárgyaláson kívül?

Nem lehet, ez az ügyfélnek és a bírónak is tilos!
Természetesen tájékoztatni lehet a bírót, ha a tárgyalásról késni fog, de az ügy érdemére vonatkozóan csak a tárgyaláson lehet a bíróval beszélni.

Hogyan lehet a polgári perben nyilatkozatot tenni?

Beadványok útján írásban, vagy a tárgyaláson szóban.

Hogyan nyújtsam be a beadványt?

Postai úton, vagy a kezelőirodákon ügyfélfogadási időben személyesen. Ügyfélfogadási időn túl (amíg a bírósági épület nyitva van) az ott elhelyezett gyűjtőládába is elhelyezheti beadványát. A Polgári perrendtartás értelmében a beadványokat és azok mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben van.

E-mailben és faxon a beadványok beadhatók-e?

Igen, de ezek a beadványok hiányosnak minősülnek, mert nincsenek eredetiben aláírva, ezért azokat hiánypótlásra kell visszaküldeni.
Polgári perben a bíróság alkalmazottjának küldött e-mail nem minősül előterjesztett beadványnak..

Ki van-e tűzve az ügyem?

Ha az első tárgyalásról idézést nem kapott, az ügy állásáról a kezelőirodán érdeklődhet személyesen vagy telefonon.

Soronkívüliséggel kapcsolatban hova kell címezni és beadni a beadványokat?

A bíróság elnökének kell címezni. A bíróság elnöke mérlegeli, hogy az adott ügyben elrendeli–e a soronkívüliséget.

Ki tekinthet bele az iratba?

Ügyfélfogadási időben a peres felek , a jogi képviselők, közeli hozzátartozó pedig meghatalmazással. Más személy csak elnöki engedéllyel, ha a jogi érdekeltségét igazolja.

Ha jogi képviselőm van , miért csak az ügyvéd kap tájékoztatást, értesítést, idézést az ügyemben?

Ha önnek ügyvédje van, akkor az idézést, a bíróság végzéseit, sőt az ítéletet is az ő részére kézbesíti a bíróság. Önnek csak akkor küld idézést a bíróság, ha személyesen kívánja meghallgatni. A per eseményeiről önnek az ügyvédje ad tájékoztatást.

Tanúként idéztek, de nem szeretnék tanúskodni, mit tegyek?

A tanúzás állampolgári kötelezettség. Az idézésben foglaltaknak eleget kell tenni, meg kell jelenni a tárgyaláson, mert ellenkező esetben a bíróság önt a rendőrséggel elővezettetheti, vagy pénzbírsággal sújthatja. A tanúvallomást csak bizonyos esetekben tagadhatja meg, de azt is csak a tárgyaláson. Nincs mód írásbeli tanúvallomás megtételére sem.

Hol lehet illetékbélyeget vásárolni?

A postán.

Hogyan számítják a határidőket?

A határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a kezdőnap, azaz amikor a kézbesítés vagy a kihirdetés megtörténik. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

Nincs kiírva a tárgyalóteremre az aznapi beosztás, hiányzik az én tárgyalásom. Mit tegyek?

Ezt jelezze haladéktalanul a bíróság kezelőirodáján vagy tájékoztató irodáján. Ha az idézést magával viszi, az iroda hatékonyabban tud információt adni önnek.

Mit vigyek magammal a tárgyalásra?

Személyi igazolványt, lakcímkártyát, és az adóazonosító jelét tartalmazó okiratot. Ha képviselőként jár el és a meghatalmazását még nem csatolta, hozza magával a meghatalmazást is és mindazon okiratokat, amik a meghatalmazotti jogosultságát igazolják. Célszerű magával hoznia az idézést, valamint a rendelkezésére álló periratokat és más, a perrel kapcsolatos iratokat is.

A fellebbezést hány példányban kell beadni és hová?

A másodfokú bírósághoz kell címezni, de az elsőfokú bírósághoz kell benyújtani eggyel több példányban, mint ahány peres fél van

Elmulasztottam a határidőt, mert beteg voltam. Mit tegyek?

Önnek jogában áll igazolási kérelmet előterjesztenie, amellyel együtt az elmulasztott cselekményt is pótolnia kell. Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és annak vétlenségét (pl. orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, stb.)

Hol találom azokat az iratokat, melyek már nincsenek a bíróság irattárában?

Ezek az iratok a levéltárban találhatók..

Mi a különbség a polgári nemperes eljárás és a polgári per között?

A jogszabályok meghatározzák, hogy melyik fajta igényt milyen jogi úton lehet érvényesíteni. A nemperes ügyekben nincs tárgyalás. Ilyen például a végrehajtási eljárás, holttá nyilvánítás, cégeljárás, felszámolás, stb.

Az a polgári peres eljárás, ahol tárgyalást is tartanak. Tárgyalást csak bíró tarthat.

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.