perenkívüli

A bírósági letéti ügyben mikor kapom meg a készpénzt?

A letétbe helyezett készpénzt a jogosult a kiutaló végzés jogerőre emelkedését követően kaphatja meg, amelyet átvehet a Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatalának pénztárában vagy amennyiben a jogosult bejelenti bankszámlaszámát, úgy a letétkezelő erre fogja átutalni az összeget. A fenti lehetőségek hiányában a letétkezelő postai úton küldi meg a készpénzt a jogosultnak levonva az ezzel kapcsolatos költségeket.

Mit kell tennem a külföldi bíróságtól részemre kézbesített külföldi iratokkal?

A külföldi bíróságtól származó a magyar járásbíróság által a címzettnek megküldött külföldi bírósági iratokat nem kell visszaküldeni sem a magyar járásbíróságnak, sem pedig a külföldi bíróságnak. A beadványokat a külföldi bíróságnak kell megküldeni, mert a magyar járásbíróság csupán a külföldi bírósági iratok kézbesítésével kapcsolatos eljárást folytatta le, a címzettnek a külföldi bírósággal kell felvennie a kapcsolatot.

Melyik jogszabály szabályozza a bírósági végrehajtás alapvető rendelkezéseit?

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) a bírósági végrehajtás elsődleges jogszabálya.

Hogyan indíthatok végrehajtást?

A bírósági végrehajtás végrehajtható okirat kiállításával indul. Erre irányuló kérelmet nyomtatványon lehet előterjeszteni.

Hol juthatok hozzá végrehajtás elrendelésére vonatkozó formanyomtatványhoz?

A nyomtatvány letölthető a www.birosag.hu internetes oldalról vagy bármelyik járásbíróság épületében beszerezhető.

Milyen formanyomtatványt érdemes kitölteni?

Amennyiben az adós munkáltatójának elnevezése és címe ismert, úgy letiltó végzés űrlapot kell kitölteni.

Amennyiben az adós bankszámlája és azt vezető pénzintézet neve ismert, úgy átutalási végzés űrlapot kell kitölteni.

Amennyiben az adós teljes vagyonára kérni szeretné a végrehajtást kérő a végrehajtást, akkor pénzkövetelés behajtására vonatkozó végrehajtási lap űrlapot kell kitölteni.

Amennyiben a kötelezett nem teljesítette a meghatározott cselekményt (pl. lakás kiűrítése, kerítés elbontása), akkor meghatározott cselekmény teljesítésére vonatkozó végrehajtási lap űrlapot kell kitölteni.

Hol nyújthatom be a formanyomtatvány?

A végrehajtás elrendelésére vonatkozó űrlapot a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járásbíróságnál személyesen ügyfélfogadási időben vagy annak gyűjtőládában elhelyezve vagy postai úton lehet előterjeszteni.
A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járásbíróság főszabály szerint az a járásbíróság, amely első fokon járt el.

Hogyan kell kitölteni a végrehajtási lap űrlapot?

A végrehajtási lap formanyomtatvány 1. és 2. pontjában fel kell tüntetni az adós és a végrehajtást kérő személyes adatait. E körben közölni kell az adós nevén és címén kívül a születési idejét vagy anyja nevét, illetőleg jogi személy esetén cégjegyzékszámát vagy adószámát. Az adós születési idejére vagy anyja nevére vonatkozó adat a végrehajtás alapjául szolgáló peres eljárás során készült bírósági jegyzőkönyvből is beszerezhető a jegyzőkönyv betekintése alkalmával. A jogi személy cégjegyzékszámát vagy adószámát az ingyenesen elérhető www.cegjegyzek.hu internetes oldalon lehet megkeresni.

A végrehajtási lap űrlap 3. pontja a leglényegesebb rész.

A 3/a.) pontban azt az első fokon eljáró járásbíróságot kell beírni, aki az ítélet vagy egyezséget hozta (pl. Szegedi Járásbíróság).

A 3/b.) pontban annak a döntésnek az ügyszámát kell megjelölni, amelynek a végrehajtását kérik (pl. 11.P.20.234/2013/12).

A 3/c.) pontban a konkrét végrehajtási kérelmet kell előadni, vagyis hogy milyen követelés kerüljön behajtásra. Az alábbi példák segítségül szolgálhatnak:

Az adós fizessen meg 60.000,- Ft perköltséget.

Az adós fizessen meg 2.540.000,- Ft tőkét és ezen összeg után 2013. november 1. napjától a kifizetés napjáig járó minden naptári félév teljes idejére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.

Az adós fizessen meg a Szegeden, 2005. szeptember 8. napján született Nóra utónevű gyermeke tartására járó 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozó összesen 120.000,- Ft hátralékos gyermektartásdíjat és 2014. március 1. napjától minden hónap 10. napjáig előre esedékesen havi 20.000,- Ft folyamatos gyermektartásdíjat.

A 3/d) pontban a végrehajtani kért döntés jogerőre emelkedésének napját kell feltüntetni.

A 3/e) pontban a követelés jogcímét kell megjelölni (pl. kölcsön, munkabér, gyermektartásdíj, perköltség).

A 3/f) pontban a teljesítési időt kell beírni, azaz azt a naptári napot, amikor az adós késedelem nélkül teljesíthette volna a tartozását. Általában a jogerőre emelkedés napját megelőző nap, de bizonyos ügyekben eltérő (pl. gyermektartásdíj esetén, ha folyamatos gyermektartásdíjat is érvényesít a végrehajtást kérő az adóssal szemben, akkor az ítélet vagy egyezség szerint minden hónap 10. vagy 15. napja).

A 6.) pontban meg kell jelölni, hogy a végrehajtást kérő az adós mely vagyontárgyára kéri a végrehajtást.

A végrehajtási lapot 6 példányban kell benyújtani, mindegyik példányát saját kezűleg alá kell írni és 2 tanúval is alá kell íratni.

Milyen időszakra érvényesíthetek gyermektartásdíjat?

Főszabály szerint a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthető hátralékos gyermektartásdíj.

(Pl. az adós fizessen meg a Szegeden, 2005. szeptember 8. napján született Nóra utónevű gyermeke tartására járó 2013. szeptember 1. napjától 2014. február 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozó összesen 120.000,- Ft hátralékos gyermektartásdíjat.)

A lejárt, 6 hónapnál régebbi tartásdíjrészletekre nézve akkor lehet kiállítani végrehajtási lapot, ha a végrehajtást kérő valószínűsítette, hogy a tartásdíjhátralék az adós rosszhiszemű magatartására vezethető vissza, vagy annak érvényesítését alapos okból mulasztotta el.

Továbbá a jövőben lejáró, ún. folyamatos gyermektartásdíj a kérelem benyújtását követő hónaptól kérhető feltéve, hogy a kérelem benyújtásának napján az adott hónapra vonatkozó gyermektartásdíj már hátralékosnak minősül.

(pl. minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a gyermektartásdíjat és a végrehajtás elrendelése iránti kérelmet 2014. március 21. napján adják be, úgy 2014. április 1. napjától kérhető a folyamatos gyermektartásdíj).

Van-e költsége a végrehajtás megindításának?

Főszabály szerint meg kell előlegezni a költségeket, amelyeket az adós fog viselni.

A költségek két részből tevődnek össze, egyrészt meg kell fizetni az eljárási illetékét, másrészt meg kell előlegezni a végrehajtói költségeket.

Az eljárási illeték összege a főkövetelés (tőke) 1 %-a, de minimum 5.000,- Ft.

10.000,- Ft vagy az alatti eljárási illetéket illetékbélyeg formájában kell megfizetni akként, hogy azt a formanyomtatványra fel kell ragasztani.

Az eljárási illeték postán vásárolható.

10.000,- Ft feletti eljárási illeték készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja az állami adóhatóság.

A végrehajtás járásbíróság általi elrendelését követően az önálló bírósági végrehajtó felhívására az eljárás kezdetén megfizetendő költségrészt kell megelőlegezni, amelynek összegét a végrehajtó külön jogszabály (14/1994. (IX. 8.) IM rendelet) alapján állapítja meg.

Hogyan kerülhetem el a végrehajtás megindításával kapcsolatos költségek megelőlegezését?

Vannak olyan követelések, amelyek végrehajtása esetén a költségeket (eljárási illeték és végrehajtói költség) nem kell előlegezni. Ilyen – a teljesség igénye nélkül – pl. a gyermektartásdíj, a munkabér.

Vannak olyan követelések, amelyek végrehajtása esetén a költségek egy részét (eljárási illetéket) nem kell előlegezni. Ilyen – a teljesség igénye nélkül – pl. a bűncselekményből vagy szabálysértésből eredő kár, közös költség.

A fenti esetekben az ügyek jellege folytán költségkedvezményben részesülnek a felek vagyon és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül.

Ugyanakkor a kedvezőtlen vagyoni és jövedelmi viszonyaira hivatkozva a végrehajtást kérő személyéhez kapcsolódó költségkedvezményeket kérhet. Ezek a teljes vagy részleges személyes költségkedvezmény, továbbá a személyes illetékfeljegyzési jog.

Hogyan kell a teljes vagy részleges személyes költségkedvezményt vagy a személyes illetékfeljegyzési jogot kérni?

Egyrészt a félnek határozottan nyilatkozni kell egy beadványban, hogy melyik költségkedvezmény engedélyezését kéri, részletesen elő kell adnia a személyi, vagyoni és jövedelmi viszonyait, ezen körülményeket okirattal (pl. nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat, közüzemi szolgáltatások csekkei, álláskeresési támogatást megállapító határozat stb.) kell igazolni és csatolni szükséges az erre rendszeresített űrlapot teljes körűen kitöltve, a munkáltató vagy ennek hiányában a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal által lepecsételtetve.

Milyen költség előlegezése alól mentesít a teljes vagy részleges személyes költségkedvezmény vagy a személyes illetékfeljegyzési jog?

A teljes vagy részleges személyes költségkedvezmény az eljárási illeték és a végrehajtói költség előlegezése alól is mentesít. Részleges személyes költségmentesség esetén amely költségre a költségmentességet nem engedélyezte a bíróság, arra a költségfeljegyzési jog kiterjed.

A személyes illetékfeljegyzési jog az eljárási illeték előzetes megfizetése alól mentesít, de a végrehajtói költséget meg kell előlegezni.

Melyik végrehajtó fog eljárni az ügyemben?

A járásbíróság a végrehajtás elrendelését követően a végrehajtási ügyet főszabály szerint az adós lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önálló bírósági végrehajtónak küldi meg foganatosítás céljából. Az illetékes végrehajtó megkereshető a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapján (www.mbvk.hu).

Mit tehetek, ha a tartozásomat már kifizettem és végrehajtási lapot kaptam?

Először is a tartozás megfizetését igazoló okiratokkal együtt az eljáró végrehajtótól kell kérni, hogy folytassa le ez erre vonatkozó eljárást. Ha ez nem vezet eredményre, mert például a végrehajtást kérő vitatja a teljesítést, akkor végrehajtás megszüntetési per kezdeményezhető.

Mit tehetek, ha jogtalannak tartom a végrehajtást kérő követelését?

A végrehajtási nemperes eljárás során nem lehet vitatni a követelés jogszerűségét, legfeljebb perújítás vagy végrehajtás megszüntetése iránti per kezdeményezhető.

Mit tehetek, ha a végrehajtó intézkedését sérelmesnek tartom?

A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése vagy mulasztása ellen végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni a végrehajtónál személyesen vagy postai úton a végrehajtó székhelye szerint illetékes, ún. végrehajtást foganatosító bírósághoz címezve.

A végrehajtási kifogás eljárási illetéke 15.000,- Ft.

Milyen esetekben kérhetem a végrehajtás felfüggesztését?

A végrehajtás felfüggesztését csak a végrehajtást kérő vagy az adós, illetve meghatározott cselekmény teljesítése esetén a kötelezett kérheti, a feleken kívülálló, 3. személy nem.

Ha a végrehajtás felfüggesztését a végrehajtást kérő kéri és a felfüggesztés másnak a jogát nem sérti, akkor a végrehajtást foganatosító bíróság köteles a végrehajtást felfüggeszteni.

A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére csak kivételesen függesztheti fel a végrehajtást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották rendbírsággal. A bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét, a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst is sújtó természeti katasztrófát.

Ha a végrehajtás ingatlan kiürítése iránt folyik, felfüggesztés a kötelezett kérelmére egy ízben, legfeljebb 6 hónapra rendelhető el.

Ha a végrehajtható okirat vagy a végrehajtó intézkedése ellen jogorvoslattal éltek, a jogorvoslatot elbíráló bíróság a végrehajtást felfüggesztheti. Ilyen például a végrehajtási lap visszavonása vagy a végrehajtási kifogás.

Hogyan szerezhetek információt a végrehajtási ügyemről?

Az eljáró önálló bírósági végrehajtónál ügyfélfogadási időben be lehet tekinteni az iratokba, azokról másolat is kérhető a költség megtérítése mellett, vagy írásbeli tájékoztatás kérhető a végrehajtótól.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.