büntető

NYOMTATVÁNYKITÖLTŐ TÁJÉKOZTATÓ

Személyes költségmentesség, és illetékfeljegyzési jog engedélyezése tárgyában alkalmazandó nyomtatvány:

 

1./

A személyes költségmentesség engedélyezésének feltételei:

 

A személyes költségmentesség engedélyezésének feltétele, hogy a terhelt, illetőleg a pótmagánvádló (a továbbiakban: kérelmező) egy hónapra eső jövedelme egyedül élő esetében ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét, közös háztartásban élők esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A háztartáshoz azokat a személyeket hozzá kell számítani, akiknek az eltartásáról a kérelmező köteles gondoskodni. Ha a kérelmező szorul eltartásra, e feltételnek a tartásra köteles rokon jövedelme tekintetében kell teljesülnie.

 

A személyes költségmentesség engedélyezésének további feltétele, hogy a kérelmező a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon, a megélhetéséhez szükséges termelő- és munkaeszközökön, és azon az ingatlanon kívül, amelyben lakik, egyéb vagyonnal ne rendelkezzen. E feltételnek teljesülnie kell a kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs, illetőleg a kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles rokon tekintetében is.

 

A fogalmak magyarázata:

 

a./

Egy hónapra eső jövedelem: a munkaviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, más szolgálati viszonyban, illetve szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyban (a továbbiakban: munkaviszony) állók esetében a nettó kereset; szerződésen alapuló egyéb jogviszony alapján járó díjazás esetében a nettó díj; egyéni vállalkozó esetében a személyes munkavégzés címén költségként elszámolt összeg (vállalkozói kivét); ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő juttatás, nyugellátás vagy egyéb rendszeres pénzbeli juttatás – ideértve az állami vagy önkormányzati szociális, illetve a társadalombiztosítási rendszer keretében, illetőleg tartásdíj vagy életjáradék címén nyújtott rendszeres pénzbeli ellátást – esetében az egy hónapra számított összeg.

 

b./

Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek.

 

c./

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

2./

A személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelem előterjesztése:

 

A kérelmet a terhelt vagy védője legkésőbb a vádirat közlésétől számított 15 napon belül nyújthatja be a bírósághoz. A pótmagánvádló kérelmét az ügyben addig eljárt bírósághoz terjesztheti elő a vádindítvány benyújtásával egyidejűleg. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. Ezt követően csak abban az esetben terjeszthető elő a kérelem, ha az eljárást távollévő terhelttel szemben folytatták le, a tárgyalásra szóló idézés kézhezvételétől számított 15 napon belül, továbbá ha az engedélyezés feltételei utóbb következtek be, az ettől számított 15 napon belül.

 

3./

A személyes költségmentesség iránti kérelemhez csatolni kell a kitöltött nyomtatványt, kivéve ha a kérelmező kiskorú és átmeneti vagy tartós gondozásba vették; illetőleg ha a kérelmező vagy az eltartására köteles hozzátartozója idős korúak járadékában vagy rendszeres szociális segélyben részesül, valamint ha a kérelmező hajléktalan.

 

4./

A nyomtatványt a hozzátartozóra nézve is a kérelmező – kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozott cselekvőképes személy helyett törvényes képviselője – tölti ki, és írja alá. A nyilatkozat valóságtartalmáért annak aláírója tartozik felelősséggel. Valótlan tartalmú nyilatkozatnak, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratnak vagy igazolásnak jogtalan haszonszerzési célzattal történő benyújtását a törvény bünteti.

 

A személyi és lakcímadatokat a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kell a megfelelő rovatokba beírni. A kitöltés alapjául szolgáló hatósági igazolvány számát és a kiállító hatóságot is meg kell jelölni. Egyes személyes körülmények igazolására, így például tartási kötelezettség teljesítése, az ezt megállapító hatósági, bírósági határozatot vagy szerződést a nyomtatványhoz egyidejűleg csatolni kell. Az eltartásra szoruló gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a nagykorú gyermeknél az iskolalátogatási igazolását is csatolni kell.

 

6./

Az egyéb vagyontárgyak között fel kell tüntetni azon az ingatlanon kívül, amelyben a kérelmező életvitelszerűen lakik, a meglévő egyéb ingatlanait, gépjárművet és értékpapírokat, gazdasági társaságban fennálló üzletrészt, valamint egyéb nagy értékű ingóságokat (pl. festmény, ékszer). Külön pontban (17. pont) kell nyilatkozni arról, hogy a vagyontárgyak közül melyik szolgál munkavégzés eszközéül.

 

7./

Nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező vagy hozzátartozója milyen jövedelemmel rendelkezik vagy milyen rendszeres pénzbeli juttatásban részesül. A jogcím alatt nyilatkozni kell arról, hogy a jövedelem milyen jogviszonyból származik. Itt kell nyilatkozni arról is, ha a kérelmező alkalmi munkákból tartja el önmagát. Nyilatkozni kell továbbá az összes kereset, illetve járandóság nettó összegéről, megjelölve ennek rendszerességét, illetőleg hogy milyen időszakra lett kiszámítva (heti, havi, évi).

 

8./

A jövedelmi viszonyok igazolásához szükség van az alábbi okiratokra:

 

a./ Ha a kérelmező vagy a hozzátartozója munkaviszonyban áll, a kérelem benyújtásának időpontjában megillető havi nettó keresetét a munkáltató igazolja.

 

b./

Ha a kérelmező vagy a hozzátartozója nem munkaviszony alapján jut jövedelemhez, a díjazás alapjául szolgáló szerződés másolatával; egyéni vállalkozó esetében a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban elszámolt vállalkozó kivétre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat másolatával vagy a folyószámla-kivonattal kell igazolnia a jövedelmét.

 

c./

Ha a kérelmező vagy a hozzátartozója ösztöndíjban, szakképzéssel összefüggő juttatásban, nyugellátásban vagy a társadalombiztosítás alapján járó ellátásban részesül, a járandóság összegét az ezt feltüntető utolsó postai szelvénnyel vagy folyószámla-kivonattal kell igazolni.

 

d./

Ha a kérelmező vagy hozzátartozója munkanélküli járadékban vagy egyéb rendszeres szociális juttatásban részesül, a folyósítás időtartamát és a szociális juttatás összegét munkanélküli kérelmező esetében a lakóhely szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltsége, egyébként a lakóhely szerinti önkormányzati szerv igazolja. Egyéb rendszeres pénzbeli juttatás esetén az ellátás összegét megállapító határozat kiadmányát vagy az erről szóló szerződést kell becsatolni.

 

9./

A kérelmező köteles bejelenteni minden olyan, a saját, illetőleg hozzátartozója jövedelmi-vagyoni, illetőleg személyi körülményeiben bekövetkezett változást, amely a személyes költségmentesség feltételeit érinti. A bíróság a személyes költségmentesség feltételeinek fennállását szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja.

 

10./

A nyomtatványt és a csatolandó igazolásokat a kiállítástól számított 60 napon belül lehet felhasználni.

 

Az oldalon található tartalmak a "Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken" elnevezésű ÁROP-1.2.18/-2013-2013-0045. kódszámú projekt keretében készültek. 

Az oldalon található tartalmak a Szegedi Törvényszék kizárólagos tulajdonát képezik. Azok bármi nemű másolása, vagy felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogi következményeket von után.