Ítélet szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indult perben

A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság mai napon kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a peres felek között 2015. május 20. napján létrejött az ügyben érintett két hódmezővásárhelyi temetőben végzendő temetkezési szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás érvénytelen.

Az ügy felperese, illetve jogelődje több évtizede végez hatósági engedély alapján temetkezési szolgáltatási tevékenységet, amely kiterjedt két hódmezővásárhelyi temetőre is. Az ügy alperese mindkét temetőre vonatkozóan szintén több évtizede rendelkezik Temetőszabályzattal, amelyet a felperes, illetve jogelődje rendelkezésére bocsátott, a felperes annak ismeretében és betartásával végezte tevékenységét a két érintett temetőben.

Az alperes 2015. május 5-én kelt levelében a felperest arról értesítette, hogy az alperes által üzemeltetett temetők tulajdonosai határoztak arról, hogy 2015. május 1. napjától a fent hivatkozott temetőkben végzett temetkezési szolgáltatást, illetőleg a temetőbe történő belépést díjkötelessé teszik a temetkezési vállalkozások számára. Döntöttek a tulajdonosok továbbá arról, hogy a temetőbe, temetkezési szolgáltatás nyújtása céljából történő belépésre csak azon temetkezési vállalkozások jogosultak, akik az üzemeltetővel ezen tárgykörben megállapodást kötöttek.

A levélhez két példányban mellékelték azt a megállapodást, amelyet a felperesnek 2015. május 15. napjáig kellett aláírva visszajuttatni, ellenkező esetben az alperes tájékoztatása szerint a felperesi vállalkozás a hivatkozott temetőkben 2015. május 18. napjától temetkezési tevékenységet nem végezhet. A felperes ügyvezetője a levélre válaszolva telefonon hívta fel az alperes képviselőjét és közölte vele azon álláspontját, hogy a megállapodás-tervezetben szereplő díjkövetelést jogtalannak tartja.

A felek közötti levelezések és szóbeli tárgyalásokat követően 2015. május 20-án a felperes és az alperes is aláírta azt a megállapodást, amely mindkét érintett temetőben végzendő temetkezési szolgáltatás nyújtásáról szól és amelyet a felperes, mint temetkezési vállalkozás az alperes pedig, mint a temetők üzemeltetője írt alá. A megállapodás szerint a felperes a megállapodás napjától jogosult a hivatkozott temetők területén temetkezési szolgáltatást nyújtani. A szerződés szerint a felperes kötelezte magát, hogy 2015. május 18. napjától temetésenként 20.000,- Ft belépési, temetőhasználati díjat fizet a temetők részére.

Ezt követően a felperes minden temetési szolgáltatás esetén befizette az alperesnek temetésenként a 20.000,- Ft díjat, amelyre a két temetőben összesen saját előadása szerint 69 eseteben került sor 2015. december 8. napjáig.

Az alperes 2015. november 17-én kelt levelében arról tájékoztatta a felperest, hogy a felperes által megindított perre tekintettel a megtámadott megállapodást és az abban foglaltakat a bírósági eljárás befejeződéséig 2015. december 1. napjától kezdődően felfüggeszti, amely felfüggesztés a díjfizetésen túl a vállalkozásnak az egyházi fenntartású temetőkben történő szolgáltatás nyújtására is kiterjed, szerződés hiányában. A levélben arról is tájékoztatta a felperest, hogy amennyiben a megállapodás részleges vagy teljes érvénytelensége megállapításra kerül, a Temetőszabályzatban megállapított temető igénybevételi díjra vonatkozó igényét az alperes továbbra is fenntartja, figyelemmel arra, hogy az a temetkezési törvény, valamint az egyházi vonatkozó jogszabályok alapján került megállapításra és kirovásra.

2015. június 8-án a felperes és egy a temetkezési szertartásokon résztvevő polgári búcsúztató bejelentést tettek a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalánál azzal, hogy az alperes üzemeltetésében lévő két érintett temető üzemeltetése több okból is ellentétes a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben foglaltakkal. A Járási Hivatal végzésében a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapította, hogy az alperes által üzemeltetett temetők Temetőszabályzata, illetve az azokban szereplő díjtételek nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Kötelezte az alperest, mint ezen temetők üzemeltetőjét a Temetőszabályzat felülvizsgálatára és vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módosítására. Az alperes a Járási Hivatal végzésében foglaltakat nem teljesítette.

A felperes a bírósághoz benyújtott keresetében annak megállapítását kérte elsősorban, hogy a közte és az alperes között 2015. május 20-i keltezéssel létrejött megállapodás több okból is érvénytelen. A felperes szerint a szerződés érvénytelensége nemcsak semmisségi okból, hanem a felperes által történt megtámadás folytán is fennáll: megtévesztés, jogellenes fenyegetés, valamint a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága miatt. A felperes keresetében azt is kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest az eredeti állapot helyreállítására, ennek kereteben a temetésenként megfizetett 20.000,- Ft-ot, azaz a 69 esetre összesen 1.380.000,- Ft-ot mint tőkét és késedelmi kamatait igényelte az alperestől.

A felperes a per során kiegészített kereseteben azt is kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy az alperes nem jogosult a felperes temetkezési szolgáltatási tevékenységeit felfüggeszteni, megszüntetni, nem jogosult temetkezési szolgáltatási tevékenységek végzésére engedélyt adni, erre

vonatkozóan megállapodást, szerződést kötni. Valamint, hogy a felperes jogosult temetkezési szolgáltatási tevékenységeket végezni az alperesi tulajdonokban álló temetőkben.

Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte.

A bíróság 2016. február hó 10. napján kelt végzésével a per tárgyalását felfüggesztette a Csongrád

Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala előtt indult eljárásnak befejezéséig.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala határozatában kötelezte jelen per alperesét a Temetőszabályzat meghatározott részeinek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módosítására, melynek az alperes eleget tett, a Temetőszabályzat tartalmát a Járási Hivatal tudomásul vette és az ellenőrzési eljárást lezártnak tekintette.

Ezt követően kérte a felperes a felfüggesztett eljárás folytatását azzal, hogy kereseti kérelmét változatlan formában tartotta fent és az új eljárásban az alperes sem kívánt változtatni érdemi ellenkérelmén és annak indokain.

A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság jelen perben nem vizsgálhatta a felek közötti megállapodás szerves részét képező Temetőszabályzatot, figyelemmel arra, hogy a bíróság csak a peres felek közötti jogviszony elbírálására jogosult, a Temetőszabályzat pedig nemcsak a felperesre nézve, hanem minden a temetőbe látogatóra és ott munkát vagy szolgáltatást végzőre vonatkozik, továbbá mert a jogszabály más hatóságot jogosít fel a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok, így a Temetőszabályzat ellenőrzésére.

A bíróság a szerződés érvénytelenségét megállapította, ugyanakkor elutasította a felperesnek a temetésenként kifizetett 20.000,- Ft díj, azaz összesen 1.380.000,- Ft megfizetésre irányuló keresetét, mert bár az érvénytelenség jogkövetkezménye valóban a szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása, azonban a perbeli esetben a felperes nem az alperessel kötött szerződés alapján volt köteles az említett díjak megfizetésére, hanem a Temetőszabályzat alapján, amelyet pedig egyrészt a Járási Hivatal ellenőrzési tevékenysége folytán jóváhagyott, másrészt a Temetőszabályzat egészére, így az abban foglalt díjakra is kiterjedően a bíróságnak nincs hatásköre, mert azt a jogalkotó a Járási Hivatalhoz telepítette.

 

További felvilágosítás a Szegedi Törvényszék Sajtóosztályától kérhető.

 

Szeged, 2017. június 12. napján